boi duong nghiep vu thong tin thu vien 1 doi tuong tham du giao vien can bo nhan vien dang giang day va lam cong tac thong tin thu vien tai cac c o so giao duc pho thong truong tieu hoc thcs thpt vv nguoi da tot nghiep cac truong dai hoc cao dang trung cap chuyen nghiep co nhu cau lam cong tacthu vien trong cac co so giao duc pho thong nam nu tu 18 tuoi tro len co trinh do van hoa ptcs hoac tuong duong co du suc khoe de hoc tap thoi gian du kien khai giang hoc ca ngay thu 7 va cn hoc phi 2 500 000d hocvien chungchi sau khi hoan thanh khoa hoc nhung hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi so cap nghe nghiep vu thong tin thu vien 2 vi tri viec lam sau khi tot nghiep dam nhan vai tro cua mot can bo thu vien trong truong hoc co quan hay to chuc nao do ve luu giu bao quan tai lieu ho so dang ky hoc gom co don dang ky hoc theo mau 01 ban so yeu ly lich 01 ban ban sao bang tot nghiep cao nhat co cong chung anh co 3 x 4 2 cai ghi ho ten ngay sinh mat sau anh 01 cmnd photo dia diem lien he va nhan ho so tai ha noi lo 7 bt1 khu do thi tan tay do dan phuong ha noi so 457 hoang quoc viet cau giay ha noi trung tam day nghe so 5 bac tu liem ha noi so 290 tay son dong da c1 chung cu kcn bac thang long kim chung dong anh tai tp hcm so 195 duong d2 p 25 q binh thanh so 12 tran thien chanh p 12 q 10 tp hcm tai da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac quan hai chau moi chi tiet xin vui long lien he dia chi lo 7 bt1 khu do thi tan tay do dan phuong ha noi