khoa hoc nghiep vu su pham chung chi chuan bo giao duc va dao tao ban muon hoc nghiep vu su pham ban khong biet dang ky hoc o dau uy tin dao tao chat luong ban muon tao co hoi tim kiem cong viec gia su tai cac trung tam tai cac co so giao duc cac truong trung cap cao dang dai hoc hay quan tam den khoa hoc nghiep vu su pham khoa hoc nghiep vu su pham dap ung nhu cau cho tat ca nhung ai co mong muon dung lop giang day hoac lam trong nganh su pham nhung khong co bang cap chuyen mon dung chuyen nganh su pham danh cho nhung nguoi hoc trai nganh mong muon lam giao vien giang vien neu ban dang can hay co du dinh hoc thi lay chung chi nghiep vu su pham su pham giao vien tccn su pham giang vien dai hoc cao dang co the lien he ngay de biet chi tiet va dang ky khoa hoc nhanh nhat ban se cam thay hai long ve khoa hoc thong tin ve khoa hoc chung chi nghiep vu su pham cho giao vien tccn cac doi tuong co nhu cau giang day tai truong tccn tro xuong chung chi truong dh su pham ha noi 2 cap ho so gom 3 anh 3x4 1 ban sao cmnd noi dung chuong trinh theo thong tu 10 2013 tt bgddt tam li hoc su pham nghe nghiep giao duc hoc nghe nghiep to chuc quan li qua trinh day hoc phuong phap va ky nang day hoc nghien cuu khoa hoc su pham ung dung giao tiep va ung xu su pham thuc tap su pham su dung phuong tien va cong nghe day hoc trong giao duc ung dung cong nghe thong tin trong day hoc chung chi nghiep vu su pham cho giang vien cao dang dai hoc nguoi tot nghiep dai hoc tro len chua qua boi duong nghiep vu su pham va co nguyen vong tro thanh giang vien giang day trong cac co so giao duc dai hoc cao dang chung chi truong dh su pham ha noi dh su pham ha noi 2 cap ho so gom 3 anh 3x4 1 ban sao cmnd ban sao bang tn dai hoc cong chung don dang ky hoc co xac nhan cua truong hoac dia phuong theo mau noi dung chuong trinh theo thong tu 12 2013 t bgddt giao duc dai hoc the gioi va viet nam tam ly giao duc hoc dai hoc tam ly hoc dai cuong ly luan va phuong phap day dai hoc phat trien chuong trinh va to chuc qua trinh dao tao danh gia trong day dai hoc su dung cong nghe trong day hoc dai hoc phuong phap nghien cuu khoa hoc su pham nang cao chat luong tu hoc giao duc hoc dai cuong lich hoc lop toi tu thu 2 den thu 6 lop ngay thu 7 cn khai giang khai giang lop hang thang dia diem mo lop tai tp ho chi minh can tho lam dong nha trang da nang ha noi nhan dao tao tai don vi tren toan quoc