khai giang lop nghiep vu dau thau thong bao v v khai giang lop boi duong nghiep vu dau thau cap chung chi ve dau thau theo dung thong tu 10 2010 tt bkh cong ty cp giao duc viet nam thong bao mo cac khoa dao tao chuyen sau nam 2010 nham nang cao kien thuc cap nhat cac van ban phap luat moi cho cac co quan ca nhan doanh nghiep tai cac tinh thanh pho tren toan quoc cu the nhu sau lop nghiep vu dau thau co ban thoi gian 3 ngay ha noi kinh phi 800 000d hoc vien khoa hoc tp hcm kinh phi 900 000d hoc vien khoa hoc dia diem hoc hoc vien hanh chinh quoc gia so 10 duong 3 2 phuong 12 quan 10 tp ho chi minh kiem tra trac nghiem cap chung chi chung chi co gia tri tren toan quoc la dieu kien de moi don vi ca nhan tham gia vao moi hoat dong dau thau tai viet nam giang vien cuc quan ly dau thau bo kh dt cong ty chuyen dao tao cac nghiep vu dau thau quan ly du an giam sat thi cong xay dung du lich an toan lao dong van thu luu tru chi tiet xin vui long lien he dao tao nghiep vu dau thau dao tao va cap chung chi nghiep vu dau thau hoc nghiep vu dau thau hoc nghiep vu dau thau hoc nghiep vu dau thau hoc nghiep vu dau thau khai giang lop nghiep vu dau thau khai giang lop nghiep vu dau thau khai giang lop nghiep vu dau thau khai giang lop nghiep vu dau thau lop nghiep vu dau tthau lop nghiep vu dau tthau lop nghiep vu dau tthau lop nghiep vu dau tthau boi duong nghiep vu dau thau boi duong nghiep vu dau thau boi duong nghiep vu dau thau boi duong nghiep vu dau thau dao tao marketting ban hang dao tao ky nang thuyet trinh dao tao nghe thuat giao tiep dao tao quan tri kho hang dao tao nghiep vu su pham dao tao van thu luu tru hcvp dao tao thu ky van phong dao tao nghiep vu huong dan vien du lich dao tao 3 linh vuc bat dong san dao tao an toan lao dong dao tao nghiep vu dau thau dao tao giam sat thi cong xd cong trinh dao tao chi huy truong cong truong boi duong nghiep vu quan ly du an dao tao ky su dinh gia dinh gia xay dung