always beside your success vien phat trien kinh te quoc te cs 1 toa nha ct4ax2 bac linh dam p hoang liet q hoang mai hn cs 2 128 phan dang luu phuong 3 q phu nhuan tp ho chi minh lop hoc lap du toan dau tien ban duoc tang phan mem du toan va duoc huong dan cai vao may ban dem laptop thuc hanh truc tiep tren may tinh neu khong co thi ghi chep ve thuc hien lai giang vien huong dan ban ve du toan cac chi phi truc tiep chi phi chung thu nhap chiu thue tinh truoc lan trai dinh muc don gia moi lien he voi bang tinh trong du toan nhieu noi dung rat hay va kien thuc huu ich thuc te ma ban kho co the tim o dau duoc chia se cho ban trong khoa hoc lap du toan dat vao 3 van de 1 kien thuc ve do boc khoi luong lap du toan 2 cach su dung phan mem du toan 3 excel chuyen nganh du toan kien thuc ve do boc tien luong va lap du toan cach su dung cac van ban che do chinh sach cua nha nuoc vao cong viec ket cau cua ho so du toan bang du toan bang khoi luong bat dau tu ban ve mo du toan cach dua so lieu tinh khoi luong vao bang du toan tim hieu can ke ve ap dung dinh muc chiet tinh don gia xay dung cong trinh tam tinh van dung cach tinh gia vat lieu den hien truong bang luong nhan cong bang gia ca may vua boc khoi luong vua dung du toan de thuc hanh lap du toan luon ban se duoc gioi thieu cac thu thuat excel giup nang cao nang suat lap du toan cach lam cong viec tro nen thu vi noi dung khoa hoc noi dung dao tao thuc te giao trinh co tinh ung dung thuc hanh cao tim hieu ve dinh muc don gia cach tra dinh muc tu lap don gia tim hieu cac phuong phap lap du toan va ky nang boc tach khoi luong thuc hanh lap du toan don gian tren phan mem du toan tim hieu cac phuong phap dieu chinh du toan huong dan cu the cach xac dinh chi phi nhan cong huong dan cu the cach xac dinh chi phi may thi cong huong dan cu the cach xac dinh chi phi quan ly du an chi phi tu van dau tu huong dan cu the cach xac dinh chi phi thiet bi chi phi du phong chi phi kha su dung phan mem du toan lap ho so du toan hoan chinh thoi gian va thu tuc hoc vien nhap hoc nop 02 anh 3x4 1 ban cmt photo va cung cap cac thong tin de ghi vao giay chung nhan tot nghiep 1 400 000 d hoc vien 1 khoa lop khai giang ngay 09 03 2017 hoc buoi toi 10 buoi tu 18h 21h tu t2 t6 dia diem hoc hoc vien hanh chinh quoc gia ho chi minh so 10 duong 3 2 phuong 12 quan 10 tp ho chi minh lien he phong dao tao ms ha