dao tao khoa hoc ke toan tong hop co ban thuc hanh noi dung ke toan tong hop thuc hanh danh cho doi tuong chua hoc hoac quen kien thuc ve ke toan moi chi tiet xin lien he mail huent giaoducvietnam edu vn skype huemanh9495 i doi tuong hoc hoc vien chua hoc gi ve ke toan nay muon lam ke toan da hoc ve ke toan nhung kien thuc quen gan het moi ca nhan co nhu cau muon trang bi nghiep vu ke toan ii muc tieu khoa hoc van dung nhuan nhuyen giua ly thuyet va thuc hanh tren chung tu thuc te cua doanh nghiep tu xuat phat diem chua biet gi ve ke toan ket thuc khoa hoc hoc vien duoc trang bi day du cac ky nang kinh nghiem can co cua mot ke toan vien chuyen nghiep thanh thao tu len so sach bao cao thue hang thang hang quy den quyet toan thue cuoi nam hay lap bao cao tai chinh tong hop tat ca cac loai luan chuyen tai chinh bieu hien bang tien trong cac don vi doanh nghiep giup ke toan truong hoan thanh cong viec bao cao tai chinh cuoi ky hoc vien co the tu minh xu ly cac tinh huong ke toan kho tu van duoc cho giam doc khi can va dieu quan trong la ban biet cach van dung cac thu thuat ke toan ma minh hoc duoc mot cach linh hoat trong chinh doanh nghiep ma ban dam nhiem iii noi dung dao tao i nguyen ly ke toan cung cap cac kien thuc tong hop va ky nang thuc hanh ve ke toan tai chinh theo chuan muc va che do ke toan doanh nghiep hien hanh tai viet nam nguyen ly ke toan ke toan tien luong va cac khoan phai tra cong nhan vien ke toan nguyen lieu vat lieu va cong cu dung cu ke toan tai san co dinh ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham ke toan doanh thu ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh ke toan thanh toan ke toan von bang tien ke toan trong cac doanh nghiep thuong mai xuat nhap khau xuat nhap khau xay lap ii ke toan thue va thuc hanh ke khai trang bi cac kien thuc ve cac sac thue hien dang ap dung trong cac doanh nghiep phuong phap lap cac loai bao cao thue va hach toan thue trong doanh nghiep cac thong tu nghi dinh luat thue moi nhat cua doanh nghiep hien hanh trong nam huong dan cach van dung cac van ban luat thue de tinh thue chinh xac cho doanh nghiep thuc hanh thue mon bai cach lap to khai thue mon bai lam giay nop tien vao ngan sach nha nuoc cach ap dung ve cac bac va muc thue mon bai phai dong cua doanh nghiep thuc hanh lap hoa don chung tu phan biet hoa don chung tu hop ly hop le hoc ke khai thue gtgt hang thang len bao cao thue tren phan ho tro ke khai moi nhat hien nay huong dan ke khai thue qua mang hoc cach dieu chinh sai sot ke khai bo sung hoc cach tinh thue thu nhap ca nhan thue thu nhap doanh nghiep thuc hanh len bao cao thue quy lam bao cao tinh hinh su dung hoa don hoc cach toi uu hoa so thue phai nop thuc hanh quyet toan thue iii thuc hanh len so sach bang hoa don chung tu song tren excel va phan mem huong dan thuc hanh tren chung tu thuc te phat sinh tai doanh nghiep day theo cong viec ma mot ke toan chuyen nghiep phai lam trong doanh nghiep thuc te tai lieu hoc la nhung hoa don chung tu thuc te cac mau so sach bao cao trong cac loai hinh doanh nghiep thuong mai dich vu xuat nhap khau san xuat xay dung xay lap hoc cach mo so sach hoach toan cac nghiep vu phat sinh vao so len cac so chi tiet theo doi cong no phai thu phai tra xuat nhap ton lap cac bang trich khau hao phan bo tscd chi phi tra truoc ngan han dai han lap bang tinh luong va cac khoan trich theo luong lap so cai chi tiet cho tung loai tai khoan kie m tra do i chie u so lieu so sach ke toan de hoan thie n so sach truoc khi lam bao cao iv lap bao cao tai chinh cuoi nam huong dan hoan tat so sach bao cao tai chinh bang excel huong dan chi tiet cach lam bang can doi ke toan bao cao ket qua kinh doanh va thuyet minh bao cao tai chinh hoc cach khac phuc va dieu chinh cac sai sot neu co thu thuat can doi lai lo giang vien la nhung giang vien den tu cac khoa ke toan trong cac truong dh lon phuong phap giang day de hieu kinh nghiem thuc tien lau nam la ke toan truong ktth trong doanh nghiep giao trinh xuyen suot chuong trinh hoc hoc vien duoc tiep can hoan toan so sach chung tu da phat sinh tren thuc te cua doanh nghiep duoc huong dan su ly cac so lieu de len bao cao tai chinh moi truong hoc tap phong hoc rong rai thoang mat dam bao tieu chi hoc tap va lam viec trong mot moi truong chuyen nghiep chung chi cuoi khoa cuoi khoa hoc hoc vien tien hanh lam bai thi cuoi ky de xep loai tren chung chi boi duong ke toan tong hop cua hoc vien tai chinh hoac mau phoi cua bo giao duc dao tao do cty cp giao duc viet nam cap co gia tri vinh vien tren toan quoc hoc phi 3 200 000 khoa hoc iv thoi gian khoa hoc 4 thang dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia mail huent giaoducvietnam edu vn skype huemanh9495 tai ha noi tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc tai tp ho chi minh co so 1 so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh hcm co so 2 so 8 nguyen ngoc loc phuong 14 quan 10 hcm nga tu 3 2 ngo quyen nguyen ngoc loc tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac q hai chau tp da nang tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung tp nha trang tai can tho so 103 duong a2 khu dan cu 91b phuong an binh quan ninh kieu tp can tho ke toan tong hop thuc hanh ke toan nghiep vu ke toan hoc ke toan co ban chung chi ke toan