can cu quyet dinh so 31 qd bgd dt ngay 23 6 2008 can cu thong tu so 10 2013 tt bgd dt ngay 28 3 2013 tong khoi luong kien thuc toi thieu 25 tin chi trong do bao gom khoi luong kien thuc bat buoc toi thieu 21 tin chi khoi luong kien thuc tu chon 4tin chi hoc phi 2 500 000 dong bang do truong dh su pham ha noi 2 cap lien he van phong cong ty co phan giao duc viet nam dia chi so 195 d2 p 25 quan binh thanh tp hcm