thong bao mo lop giang vien an toan lao dong kinh gui ban lanh dao cac co quan doanh nghiep co nhu cau can cu theo thong tu 27 2013 tt bldtbxh ngay 18 thang 10 nam 2013 cua bo lao dong tb xh quy dinh ve cong tac huan luyen an toan ve sinh lao dong can cu theo dieu 7 thong tu 27 2013 tt bldtbxh ngay 18 10 2013 cua bo lao dong tb xh bat buoc giang vien giang day ve an toan ve sinh lao dong phai co giay chung nhan giang vien huan luyen an toan ve sinh lao dong do cuc an toan lao dong cap cong ty co phan giao duc va cong nghe viet to chuc mo lop huan luyen giang vien an toan lao dong i doi tuong tat ca cac ca nhan co nhu cau tham gia giang day chuong trinh huan luyen an toan ve sinh lao dong nhung chua co giay chung nhan giang vien an toan lao dong thoa man theo dieu 7 thong tu 27 2013 cua bldtbxh ii chung nhan sau khi tham gia khoa hoc hoc vien dat yeu cau sat hach se duoc cap giay chung nhan giang vien huan luyen an toan lao dong do cuc an toan lao dong cap iii hoc phi thoi gian dia diem ho so nhap hoc 3 1 hoc phi 4 000 000d 1 hoc vien gom tai lieu hoa don tai chinh phi cap chung nhan 3 2 thoi gian 6 ngay 5 ngay hoc 1 ngay thi sat hach 3 3 dia diem hoc so 546 duong le hong phong phuong 10 quan 10 tp hcm 3 4 ho so nhap hoc 02 anh 3x4 02 ban sao cong chung cmnd 02 bang tot nghiep dai hoc photo cong chung 01 giay xac nhan thoi gian cong tac theo mau ca nhan to chuc co nhu cau vui long lien he cong ty co phan giao duc va cong nghe viet add so 546 duong le hong phong phuong 10 quan 10 tp hcm xin cam on