khai giang lop boi duong nghiep vu qlnn ngach chuyen vien chinh chuyen vien tai ha noi tp ho chi minh da nang khanh hoa can tho lop boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc qlnn ngach chuyen vien chinh ngach chuyen vien duoc to chuc theo quyet dinh 1642 qd bnv ngay 23 thang 06 nam 2016 cua bo noi vu quy dinh ve viec ban hanh ke hoach to chuc thi nang ngach cong chuc trong cac co quan nha nuoc va don vi su nghiep cong lap chung toi cong ty co phan giao duc viet nam don vi duoc truong dai hoc noi vu uy quyen tuyen sinh tiep nhan ho so cua cac ca nhan don vi co nhu cau boi duong nghiep vu de thi nang ngach cong chuc vien chuc tai ha noi va cac tinh thanh tren toan quoc khoa hoc duoc khai giang mot mat nham nang cao nang luc qlnn cho can bo cong chuc vien chuc nhan vien dang cong tac trong co quan nha nuoc don vi su nghiep cong lap mat khac khoa boi duong nghiep vu qlnn ngach chuyen vien chinh chuyen vien la dieu kien can de thi nang ngach trong he thong ngach cong chuc cua nen hanh chinh viet nam chung chi boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chuyen vien chinh mau chung chi nghiep vu qlnn ngach chuyen vien chinh chuyen vien do dai hoc noi vu ha noi cap noi dung chuong trinh dao tao doi tuong tham du lop boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh khoa boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh danh cho nhung can bo cong chuc vien chuc dang trong ngach chuyen vien hoac tuong duong ma ngach 01 002 nhung can bo dang lam trong cac to chuc dang va doan the co muc luong tu 3 33 tro len va can bo cong chuc vien chuc co it nhat 03 nam giu ngach chuyen vien lop hoc nham nang cao nang luc quan ly nha nuoc thuc thi cong vu theo tieu chuan ngach tuong ung day la dieu kien bat buoc de bo sung ho so thi nang ngach tu chuyen vien len ngach chuyen vien chinh theo quy dinh chuong trinh dao tao boi duong theo chuan chuong trinh cua bo noi vu duoc thuc hien theo quyet dinh so 975 qd bnv ngay 28 thang 08 nam 2013 cua bo noi vu giang vien den tu hoc vien hanh chinh quoc gia dai hoc noi vu sau khi hoan thanh khoa hoc hoc vien dat yeu cau se duoc cap chung chi boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc chuyen vien chinh theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu do truong dai hoc noi vu ha noi cap la dieu kien can de du thi nang ngach hang nam hoc phi 4 000 000d hv khoa lich hoc co lop hoc cuoi tuan t7 cn hoac lop hoc toi 2 4 6 thoi luong 02 thang doi tuong tham du chuong trinh dao tao khoa boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc ngach chuyen vien lop boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc ngach chuyen vien duoc khai giang nham dap ung nhu cau bo sung kien thuc va thi nang ngach cho cong chuc vien chuc nhan vien hop dong thuoc ngach can su hoac ngach nhan vien dang lam viec trong cac co quan nha nuoc cac to chuc dang doan the va doanh nghiep nha nuoc co thoi gian giu ngach can su toi thieu 03 nam hoac thoi gian nam giu ngach nhan vien la 05 nam tro len va can bo cong chuc vien chuc dang trong thoi gian tap su len ngach chuyen vien co nhu cau tham du khoa hoc noi dung dao tao duoc thuc hien theo chuong trinh chuan do bo noi vu ban hanh quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 8 nam 2013 cua bo truong bo noi vu ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau se duoc cap chung chi boi duong nghiep vu quan ly nha nuoc chuyen vien theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu do chinh truong dai hoc noi vu ha noi cap chung chi co gia tri tren toan quoc la dieu kien can va du de bo sung ho so thi nang ngach hang nam theo quy dinh hoc phi 3 400 000d hv khoa giam 20 hoc phi trong thang 5 2017 con 2 700 000d hv khoa lich hoc hoc cuoi tuan t7 cn hoac lop toi 2 4 6 thoi luong hoc trong vong 02 thang