lop phan tich tham dinh du an dau tu phan tich va tham dinh du an duoc xem la mot nhu cau khong the thieu trong viec quan ly dau tu mot du an duoc phan tich va tham dinh tot se mang den mot quyet dinh dau tu tot nguoc lai se dan den du an dau tu kem hieu qua nen doi hoi nha phan tich phai co nhung ket luan khach quan va chinh xac tham gia khoa dao tao phan tich va tham dinh du an dau tu tai ced hoc vien duoc cung cap cac kien thuc chuyen sau ve quy trinh cac buoc can thiet de thiet lap du an dau tu ky nang phan tich tai chinh phan tich cac rui ro phan tich anh huong cua du an tu do giup nha dau tu chon lua phuong an dau tu hieu qua giam thieu rui ro va khong gay lang phi von dau tu muc tieu dao tao huong dan cho hoc vien co so phuong phap khoa hoc de thiet lap phan tich va tham dinh du an dau tu nham nang cao hieu qua dau tu hoc vien se duoc cung cap kien thuc tu cac khai niem tong quat ve du an dau tu den trinh tu thiet lap du an cac cong cu phan tich tai chinh phan tich rui ro phan tich kinh te xa hoi va cong cu tham dinh du an noi dung dao tao 1 gioi thieu ve du an dau tu qua trinh hinh thanh va trien khai mot du an dau tu trinh tu tien hanh soan thao du an dau tu cac noi dung chu yeu cua mot du an dau tu vai tro dau tu doi voi su phat trien kinh te xa hoi 2 san pham va moi truong dau tu khuon kho luat phap moi truong vi mo thi truong san pham cua du an moi truong vi mo boi canh canh tranh va cac bien phap canh tranh cho cac san pham cua du an 3 cac van de ky thuat va nguon luc lua chon cong nghe thiet bi phuong an xay dung bo may quan ly dam bao nguon nhan luc vat luc tai luc 4 phan tich hieu qua kinh te gia tri gia tang kha nang tao cong an viec lam suat dau tu cua du an dong gop vao ngan sach nha nuoc dia phuong dieu chinh co cau kinh te 5 phan tich anh huong cua du an doi voi moi truong xa hoi nuoc thai he sinh thai 6 phan tich tai chinh xay dung dong tien cua du an cac quan diem phan tich du an dau tu gia tri thoi gian cua tien cac phuong phap danh gia va so sanh du an dau tu quy mo va thoi diem dau tu phan tich du an sau thue von va nguon von chi phi su dung von binh quan lua chon cac du an dau tu 7 phan tich rui ro cac phuong phap phan tich rui ro phan tich do nhay tinh huong gioi thieu phan mem cac ung dung thuc hanh tren excel du bao gia ca trong phan tich du an v v thoi gian hoc 1 5 thang doi tuong tham gia nhan vien tham dinh tin dung du an cua cac ngan hang can bo dieu hanh doanh nghiep chuyen vien phan tich dau tu quan ly du an nhung nguoi quan tam den nghiep vu phan tich va tham dinh du an dau tu doi ngu giang vien gom cac tien si thac si tot nghiep trong va ngoai nuoc giau kinh nghiem thuc te cung cac chuyen gia trong linh vuc tham dinh du an dau tu chung chi tot nghiep hoc vien tot nghiep duoc cap chung chi phan tich tham dinh du an dau tu cua vien nghien cuu chau a co gia tri quoc gia cac ca hoc sang thu 2 4 6 hoac thu 3 5 7 8g15 11g00 chieu thu 2 4 6 hoac thu 3 5 7 13g30 16g15 toi thu 2 4 6 hoac thu 3 5 18g00 20g45 chieu thu 7 13g30 17g30 sang chu nhat 7g30 11g30 ca hoc lien tuc cac ngay trong tuan vao cac buoi sang 7g30 11g30 va chieu 13g30 17g30 danh cho hoc vien can rut ngan thoi gian hoc tap cac buoi sang trong tuan tu thu 2 thu 6 8g15 11g00 cac buoi chieu trong tuan tu thu 2 thu 6 13g30 16g15 dieu kien hoc tap tai ced hoc vien duoc tao dieu kien hoc tap trong moi truong thoai mai va thuan tien nhat voi cac co so giang day dat tai trung tam tp hcm phong hoc va thuc hanh duoc trang bi dieu hoa nhiet do trang thiet bi giang day hien dai gio hoc duoc to chuc linh hoat giao trinh hoc duoc phat mien phi trong suot khoa hoc lien he ced 1 274 vo thi sau phuong 7 quan 3 2 84 thanh thai phuong 12 quan 10 gio lam viec thu hai den thu sau buoi sang 7g30 11g30 buoi chieu 13g30 21g00 thu bay buoi sang 7g30 11g30 buoi chieu 13g30 17g30 cac khoa dao tao khac tai ced 1 giam doc dieu hanh chuyen nghiep 2 giam doc kinh doanh xuat nhap khau 3 nang cao nang luc cho nha quan ly cap trung 4 ky nang quan ly danh cho lanh dao 5 tai chinh danh cho lanh dao 6 quan tri khach san quoc te 7 thu ky tro ly giam doc 8 quan ly hanh chinh nhan su 9 chuyen vien phat trien dao tao nhan su 10 nghiep vu dinh muc lao dong tien luong bao hiem xa hoi 11 ky nang ban hang phuc vu khach hang 12 quan ly cham soc khach hang chuyen nghiep 13 quan tri kinh doanh 14 lap ke hoach kinh doanh hieu qua 15 thuong luong dam phan trong kinh doanh 16 phan tich tham dinh du an dau tu 17 phan tich tai chinh doanh nghiep 18 phan tich dau tu chung khoan 19 chuyen vien tai chinh ngan hang 20 thue ke khai thue 21 ke toan khai bao thue 22 chuyen vien pr 23 internet marketing 24 chuyen vien marketing 25 marketing bat dong san 26 quan ly to chuc su kien chuyen nghiep 27 chuyen vien logistics 28 chuyen vien xuat nhap khau 29 to chuc quan ly kho hang chuyen nghiep 30 quan doc phan xuong 31 quan ly nang cao hieu qua san xuat