khai giang khoa hoc quan tri nha hang khach san dia chi tang 1 so 457 hoang quoc viet cau giay ha noi dao tao so cap khoa hoc quan tri nha hang khach san 1 muc tieu dao tao kien thuc trang bi cho nguoi hoc kien thuc chuyen mon ve to chuc don tiep va phuc vu khach an uong tai cac nha hang khach san va cac co so kinh doanh an uong khac voi cac hinh thuc phuc vu da dang phong phu an theo thuc don chon mon buffet cac loai tiec cac loai do uong pha che do uong khong con do uong co con cac hinh thuc phuc vu khac dap ung cac yeu cau ve chat luong ve sinh an toan an ninh chu dao va lich su trang bi cho nguoi hoc cac kien thuc khac co lien quan den nghe dich vu nha hang nhu cac kien thuc bo tro nghe nghiep nhu tam li va ky nang giao tiep kien thuc ve thuc pham va an uong van hoa am thuc thuong pham va an toan thuc pham xay dung thuc don nghiep vu che bien mon an sinh ly dinh duong to chuc su kien ky thuat trang diem cam hoa moi truong va an ninh an toan trong nha hang ky nang trang bi cho nguoi hoc co duoc cac ky nang nghe nghiep trong viec to chuc don tiep va phuc vu khach an uong tai cac nha hang khach san va cac co so kinh doanh an uong khac voi cac hinh thuc phuc vu da dang khac nhau nguoi hoc co duoc kha nang lam viec doc lap lam viec theo nhom va ung dung ky thuat cong nghe vao cong viec co dao duc suc khoe luong tam nghe nghiep co y thuc ky luat tac phong cong nghiep co kha nang to chuc va thuc hien cac nhiem vu cua dich vu nha hang nguoi hoc co kha nang tim viec lam tu tao viec lam hoac tiep tuc hoc len trinh do cao hon sau khi tot nghiep sau khi hoc xong neu dat yeu cau nguoi hoc co duoc cac kien thuc va ky nang can thiet de co the dam duong duoc cac vi tri tu nhan vien phuc vu truc tiep truong nhom nghiep vu va cac vi tri khac trong nha hang tuy theo kha nang ca nhan va yeu cau cua cong viec 2 thoi gian dao tao 03 thang thuc hanh nghiep vu nha hang chiem 2 3 chuong trinh dao tao 3 noi dung khoa hoc tong quan nha hang khach san lap ke hoach kinh doanh khach san lap ke hoach kinh doanh am thuc nghe thuat kinh doanh tiep thi kiem soat chi phi hoat dong khach san ky nang nghiep vu lanh dao chung quan ly am thuc quan ly tiep tan quan ly bo phan phong quan ly chien luoc quan ly chat luong dich vu chien luot marketing quan tri tai chinh quan tri nhan su 4 ket qua dat duoc ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi so cap nghe quan ly dich vu nha hang khach san co gia tri tren toan quoc duoc di thuc tap trong cac nha hang khach san lon tai ha noi sau khi tot nghiep khoa hoc hoc vien co the dam nhiem tot cac cuong vi quan tri ban quan tri bar va quan tri le tan duoc gioi thieu va duoc nhan vao lam viec tai cac nha hang khach san co thuong hieu 5 hoc phi va lich khai giang vui long lien he 6 co hoi viec lam hoc vien co co hoi lam viec tai cac khach san nha hang hay o cac co so kinh doanh dich vu an uong cam ket gioi thieu viec lam mien phi cho hoc vien ho tro tu van mo co so kinh doanh an uong 7 loi the khi chon hoc nghe tai truong dieu kien hoc tap tot nhat luon cap nhat kien thuc hoc tap voi thuc tien chuong trinh dao tao chinh quy ho tro cho o noi tru voi muc phi sinh hoat uu dai uu dai hoc phi cho hoc vien co hoan canh kho khan giam hoc phi cho hoc vien dang ky nhom hoac dang ky tu 02 chuong trinh tro len lich hoc linh hoat khai giang lien tuc hoc vien de dang lua chon duoc ca hoc phu hop voi dieu kien ca nhan giao vien nhiet tinh tam huyet lanh nghe truong cao dang nghe van lang ha noi dia chi so 457 hoang quoc viet cau giay ha noi vp da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau tp da nang vp hcm so 195 duong d2 p 25 q binh thanh tp hcm