de duoc tu van mien phi mo lop quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh kinh gui thu truong don vi nham chuan hoa cong tac can bo va nang cao nang luc quan ly nha nuoc cho can bo cong chuc dang cong tac tai cac co quan to chuc nha nuoc dia phuong du dieu kien thi nang ngach chuyen vien chuyen vien chinh va tuong duong lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh 1 muc dich chung cua khoa hoc phat trien nang luc thuc thi cong vu cho can bo cong chuc vien chuc ngach chuyen vien chinh phu hop voi tieu chuan theo quy dinh va dap ung yeu cau cai cach hanh chinh nha nuoc chuan hoa ngach chuyen vien chinh cho can bo cong chuc vien chuc phu hop voi vi tri viec lam va thoi gian cong tac theo quy dinh cua bo noi vu chung chi hoan thanh chuong trinh qlnn ngach chuyen vien chinh la co so dieu kien bat buoc de can bo cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach tuong duong va cao hon 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh so 975 qd bnv ngay 28 thang 08 nam 2013 cua bo noi vu phu luc kem theo 3 doi tuong can bo cong chuc vien chuc co ma ngach 01 002 va tuong duong nhung can bo lam trong cac to chuc dang va doan the co muc luong tu 4 0 tro len can bo cong chuc vien chuc co it nhat 9 nam giu ngach chuyen vien va cac doi tuong khac co nhu cau tham du khoa hoc 4 dia diem to chuc khoa hoc tai hcm so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh tp hcm tai ha noi so 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai cac tinh khac vui long lien he 0979 86 86 53 co hoa 5 van bang chung chi theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu cho hoc vien hoan thanh chuong trinh dao tao 6 kinh phi to chuc khoa hoc tai ha noi 3 600 000d hv khoa tai tp hcm 5 000 000 d hv khoa 7 thoi luong 02 thang dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia tai tp ho chi minh so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh hcm tai ha noi tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac q hai chau tp da nang tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung tp nha trang tai can tho so 103 duong a2 khu dan cu 91b phuong an binh quan ninh kieu tp can tho don vi xac dinh nhu cau dao tao gui phieu dang ky qua duong buu dien hoac fax va lien he dien thoai theo dia chi tren de phoi hop trien khai tran trong cam on quan ly nha nuoc ngach chuyen vien ngach chuyen vien chinh chuyen vien chuyen vien chinh