khoa hoc quan ly nha nuoc ngach chuyen vien kinh gui thu truong don vi nham chuan hoa cong tac can bo va nang cao nang luc quan ly nha nuoc cho can bo cong chuc dang cong tac tai cac co quan to chuc nha nuoc dia phuong du dieu kien thi nang ngach chuyen vien chuyen vien chinh va tuong duong i lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien 1 muc dich chung cua khoa hoc trang bi cap nhat nhung kien thuc can thiet ve quan ly nha nuoc va ky nang thuc thi cong viec dong thoi tang cuong y thuc phuc vu nhan dan nham nang cao nang luc cong tac cho can bo cong chuc vien chuc trong thuc hien nhiem vu va quyen han va trach nhiem duoc giao chuan hoa ngach chuyen vien cho can bo cong chuc vien chuc phu hop voi vi tri viec lam va thoi gian cong tac theo quy dinh cua bo noi vu chung chi hoan thanh chuong trinh qlnn ngach chuyen vien la co so dieu kien bat buoc de can bo cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 8 nam 2013 cua bo truong bo noi vu ban hanh phu luc kem theo 3 doi tuong can bo cong chuc vien chuc dang lam viec trong cac co quan nha nuoc cac to chuc dang doan the va doanh nghiep nha nuoc co ma ngach 01 003 va tuong duong can bo cong chuc vien chuc dang trong thoi gian tap su chuyen vien co nhu cau tham du khoa hoc 4 dia diem to chuc khoa hoc tai hcm so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh hcm tai ha noi so 451 hoang quoc viet cau giay ha noi cac tinh khac vui long lien he 0979 886 86 53 co hoa 5 van bang chung chi theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu cho hoc vien hoan thanh chuong trinh dao tao 6 kinh phi to chuc khoa hoc tai ha noi 3 400 000d hv khoa tai tp hcm 4 000 000 d hv khoa 7 thoi luong 2 thang dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia tai tp ho chi minh so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh hcm tai ha noi tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac q hai chau tp da nang tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung tp nha trang tai can tho so 103 duong a2 khu dan cu 91b phuong an binh quan ninh kieu tp can tho don vi xac dinh nhu cau dao tao gui phieu dang ky qua duong buu dien hoac fax va lien he dien thoai theo dia chi tren de phoi hop trien khai tran trong cam on quan ly nha nuoc ngach chuyen vien ngach chuyen vien chinh chuyen vien chuyen vien chinh