khai gia ng va ca p chu ng chi tie ng anh a1 a2 b1 b2 chua n chau au lh ms hue p dao tao cong ty co phan giao duc phuong dong add phong 603 khu 2 nha c6 khu do thi my dinh 1 duong le duc tho tu liem doi dien cung thi dau dien kinh co so 2 duong 3 2 thanh pho ho chi minh email kimhuephuongdong gmail com thong bao mo lop tieng anh chuan a1 a2 b1 b2 chau au theo quy che moi ve dao tao thac si cua bo giao duc va dao tao thong tu so 10 2011 tt bgddt ngay 28 02 2011 dieu kien de tot nghiep thac si can dat chung chi ngoai ngu trinh do b1 theo khung tham chieu chau au voi kinh nghiem ve dao tao nhieu nam cong ty co phan giao duc phuong dong thong bao mo lop dao tao tieng anh trinh do b1 theo khung tham chieu chau au de giup hoc vien cao hoc dap ung cac yeu cau cua bo gd dt nhu sau 1 doi tuong dao tao la cac hoc vien chuan bi tot nghiep thac si va cac doi tuong khac giao vien sinh vien du hoc vien co nhu cau nang cao trinh do ngoai ngu theo chuan chau au 2 muc tieu cua khoa hoc sau khi hoan thanh khoa hoc hoc vien se duoc cung cap cac kien thuc va phat trien 4 ki nang nghe noi doc viet 4 ki nang quan trong de hoan thanh bai thi ngoai ra khoa hoc cung cung co them kien thuc ngu phap tu vung ren luyen ki nang lam bai thi hieu qua va luyen cac dang bai mau thuong gap trong cac ki thi 3 thoi gian hoc khoa hoc 30 buoi gom 60 tiet 1 tuan se hoc 3 buoi 1 buoi se hoc 2 tiet khoa hoc keo dai 10 tuan 2 5 thang cong ty thiet ke lich hoc linh hoat cho nhieu doi tuong hoc vien theo hoc duoc hoc vien dang ky lop hoc trong gio hanh chinh hoac ngoai gio hanh chinh hoc vien co the chon lich hoc ngay thu 2 4 6 hoac t3 t5 t7 hoac chu nhat de dam bao chat luong giang day va hieu qua cao cho toan khoa hoc cong ty sap xep si so hoc vien cho cac lop tuong doi phu hop khoang tu 20 25 hoc vien cho moi lop sau khi hoan thanh khoa hoc hoc vien se tham du cac ky thi chuan b1 chau au do trung tam khao thi cambridge cua truong dai hoc ngoai ngu to chuc thuong ky 4 hoc phi 2 500 000vnd khoa 30 buoi da bao gom tai lieu hoc tap le phi thi 25usd 5 thoi gian khai giang lien tuc 02 khoa tuan uu tien mo lop ngay cho nhung hoc vien dang ky theo nhom hoac theo lop 6 giang vien doi ngu giang vien giau kinh nghiem chuyen luyen thi chuan b1 chau au cua truong dai hoc su pham ngoai ngu dh quoc gia ha noi 6 giao trinh tua sach nha xuat ban connect 4 insight into pet objective pet cambridge university press face 2 face inter cambridge university press american hotline pre inter to lnter oxford university press open door 2 3 oxford university press knowhow 2 3 oxford university press headway pre inter to inter oxford university press english file pre inter to inter oxford university press inside out pre inter to inter macmillan inspiration 3 macmillan bai thi se duoc gui ve cambridge vuong quoc anh de cham ngoai tru bai thi noi se duoc giam khao tai dia phuong danh gia va cho diem truc tiep tat ca cac giam khao nay deu phai trai qua chuong trinh huan luyen cua cambridge va duoc cambridge esol cong nhan 5 quyen loi hoc vien duoc kiem tra dau vao mien phi duoc cung cap tai lieu duoc tu van hoc tap dat ket qua toi da phu hop voi trinh do cua ban than moi chi tiet xin vui long lien he email kimhuephuongdong gmail com truong dai hoc khoa hoc xa hoi va nhan van truong dai hoc y ha noi dai hoc cong doan tuu com vn truong dai hoc bach khoa ha noi dai hoc cong doan dai hoc luat ha noi dai hoc san khau dien anh ha noi truong dai hoc van hoa ha noi dai hoc lao dong xa hoi dai hoc thang long dai hoc giao thong van tai truong dai hoc kinh te quoc dan neu dai hoc san khau dien anh ha noi dai hoc dan lap phuong dong dai hoc mo dia chat ha noi truong cao dang du lich ha noi luyen thi cao hoc chat luong cao tam viet nam luyen thi cao hoc vi xa hoi tieng anh b1 chau au dai hoc vinh