thong bao khai giang lop qa qc ngay 29 07 2017 hoc buoi 03 thu 7 hang tuan thoi luong khoa hoc 03 buoi kinh gui quy anh chi irtc kinh chuc quy anh chi suc khoe va thanh dat oi mong muon duoc dong gop mot phan vao tien trinh xay dung thuong hieu va nen tang van hoa cua doanh nghiep dong thoi gop phan bo sung hoan thien cac ky nang can thiet cho doi ngu nhan su cua doanh nghiep irtc han hanh gioi thieu toi quy vi chuong trinh dao tao qa qc khac biet co ban trong chuong trinh qa qc tai irtc la nhan dien va giai quyet van ve cach tiep can toan bo he thong tu hoach dinh marketing thiet ke san xuat ban hang va cham soc khach hang nang luc qa qc can co trong tat ca cac can bo quan ly boi day la nang luc dam bao kiem soat qua trinh yeu to vi mo trong doanh nghiep trong nhieu truong hop chi 1 yeu to vi mo trong qua trinh khong phu hop he thong vi mo cua doanh nghiep bi pha vo viec ket hop kiem soat qua trinh bang thong ke tao ra tu duy cho cai tien lien tuc nho xac dinh duoc cac quy luat tu phan tich du lieu thong ke nhan dien va giai quyet cac van de de xuat cac giai phap nham on dinh va nang cao chat luong san pham tao su phoi hop giua qa voi qc va nhan vien tac nghiep nham loai bo nguyen nhan gay ra loi khuyet tat la mot yeu cau tat yeu trong khoa hoc qa qc chuong trinh dao tao qa qc xem chi tiet voi doi ngu giang vien giau nang luc va kinh nghiem chung toi tin tuong se giup cac hoc vien nam bat ro noi dung va cac ky nang cua khoa hoc xin vui long lien he voi chung toi de biet cu the chuong trinh cac khoa dao tao trung tam nghien cuu dao tao cong nghe quan ly quoc te irtc thong tin dang ky khoa hoc tai irtc co so 01 218b le thi bach cat phuong 11 quan 11 tp hcm co so 02 79 nguyen dinh chieu phuong 6 quan 3 hcm