cong ty cp giao duc viet nam so tbts gdvn v v mo lop huan luyen giang vien an toan lao dong cong hoa xa hoi chu nghia viet nam doc lap tu do hanh phuc ha noi ngay thang nam 2014 kinh gui ban lanh dao cac co quan doanh nghiep co nhu cau can cu theo thong tu so 27 2013 tt bldtbxh ngay 18 thang 10 nam 2013 cua bo lao dong thuong binh va xa hoi quy dinh ve cong tac huan luyen an toan ve sinh lao dong can cu theo dieu 7 thong tu 27 2013 tt bldtbxh ngay 18 10 2013 cua bo lao dong tb xh bat buoc giang giang vien giang day ve an toan ve sinh lao dong phai co giay chung nhan giang vien huan luyen an toan ve sinh lao dong do cuc an toan lao dong bo ldtb xh cap can cu theo giay chung nhan so 313 atld tttthl ngay 15 thang 7 nam 2014 cua cuc an toan lao dong cap cho cong ty cp giao duc viet nam ve viec mo lop huan luyen giang vien atld vsld duoc su cho phep cua cuc an toan lao dong bo lao dong tb xh cong ty co phan giao duc viet nam to chuc mo lop huan luyen giang vien an toan ve sinh lao dong 1 doi tuong tat ca cac giang vien ca nhan co nhu cau tham gia giang day chuong trinh huan luyen an toan ve sinh lao dong phan kien thuc chung kien thuc chuyen nganh va huan luyen thuc hanh nhung chua co giay chung nhan huan luyen giang vien an toan ve sinh lao dong thoa man theo dieu 7 thong tu 27 2013 cua bldtbxh 2 chung nhan sau khi tham gia khoa hoc hoc vien dat yeu cau sat hach se duoc cap giay chung nhan giang vien huan luyen atld do cuc an toan lao dong hoac giay chung nhan giang day nhom 4 do cong ty cp giao duc viet nam 3 thoi gian dia diem hoc thoi gian 6 ngay hoc cac ngay trong tuan hoac ngay thu 7 chu nhat hang tuan ngay khai giang du kien dia diem hoc lien he 4 thu tuc nhap hoc 02 anh 3x4 ban sao cong chung cmtnd bang tot nghiep dai hoc photo cong chung giay xac nhan thoi gian cong tac theo mau moi to chuc ca nhan co nhu cau dang ky hoc xin vui long gui vao mail trangdai giaoducvietnam edu vn hoac lien he qua so dien thoai 0981 86 86 25 ms dai tong dai mien phi cuoc goi 1800 0077 bam 7745 gap ms dai cac noi dung cu the khac co so dao tao se thong bao tiep den cac don vi va ca nhan noi nhan nhu tren luu vt giam doc da ky dao xuan dung chung nhan an toan lao dong an toan lao dong chung chi an toan lao dong