huan luyen an toan lao dong tai doanh nghiep cap the an toan nhanh 0978588987 ca p the an toa n van hanh thiet bi nang cau thiet bi ap luc 0978588987 ca p the an toa n dien han cong nghiep co khi 0978588987 cong ty co phan giao duc phuong dong add p603 c6 khoi 2 khu do thi my dinh 1 tu liem ha noi tp hcm hoc vien hanh chinh quoc gia duong 3 2 phuong 11 quan 10 tel 04 6682 5480 fax 04 6287 3072 hotline 0978 588 987 website giaoducphuongdong edu vn email kimhuephuongdong gmail com thong bao v v mo lop hua n luye n an toa n ve sinh lao do ng kinh gui quy co quan doanh nghiep tren dia ban ca nuoc can cu theo thong tu so 27 2013 tt bldtbxh ngay 18 thang 10 nam 2013 cua bo lao dong thuong binh va xa hoi quy dinh ve cong tac huan luyen an toan ve sinh lao dong can cu theo nghi dinh 44 2016 nd cp ky thuat an toan lao dong huan luyen an toan moi truong lao dong can cu vao nang luc cong ty co phan giao duc phuong dong da duoc cap phep dao tao giay chung nhan so 52 2014 gcn cua cuc an toan lao dong bo lao dong thuong binh xa hoi cap du dieu kien hoat dong dich vu huan luyen duoc cap chung chi huan luyen de dap ung nhu cau cua cac don vi doanh nghiep tren toan quoc cong ty co phan giao duc phuong dong xin thong bao ve viec mo lop nhu sau i doi tuong huan luyen an toan ve sinh lao dong nhom 1 nguoi lam cong tac quan ly nhom 2 can bo chuyen trach ban chuyen trach ve an toan lao dong ve sinh lao dong cua co so va nguoi lam cong tac quan ly kiem phu trach cong tac an toan lao dong ve sinh lao dong nhom 3 nguoi lao dong lam cong viec co yeu cau nghiem ngat doc hai ve an toan lao dong ve sinh lao dong theo quy dinh nhom 4 nguoi lao dong khong thuoc cac nhom 1 2 3 va 5 bao gom ca lao dong la nguoi viet nam nguoi lao dong nuoc ngoai lam viec tai viet nam va nguoi hoc nghe tap nghe thu viec de lam viec cho nguoi su dung lao dong 5 nhom 5 nguoi lam cong tac y te 6 nhom 6 an toan ve sinh vien theo quy dinh tai dieu 74 luat an toan ve sinh lao dong ii chung chi chung nhan nhom 1 2 sau khi tham du khoa huan luyen duoc kiem tra neu dat yeu cau thi duoc cap chung nhan huan luyen nhom 3 sau khi tham du khoa huan luyen duoc kiem tra neu dat yeu cau thi duoc cap the an toan nhom 4 ket qua huan luyen duoc ghi vao so theo doi cong tac huan luyen tai co so i cac noi dung chinh 1 tam quan trong cua an toan lao dong trong cong tac quan tri cua doanh nghiep 2 mu c di ch y nghi a ti nh cha t cu a cong ta c ba o ho lao do ng 3 nguyen ly ki thua t an toa n 4 lam the nao de danh gia duoc muc do an toan lao dong hien tai cua cong ty 5 cach thuc phan tich mot su co tai nan nham thiet lap bien phap phong ngua vi du ve cach phan tich mot su co tai nan cua 1 doanh nghiep nhat ban 6 dao tao can bo nhan vien cong ty nang cao an toan lao dong bang chuong trinh kyt dao tao phong ngua nguy hiem rui ro 7 trien khai thuc hien cong tac atvsld tai noi lam viec chuong trinh nay duoc thiet ke theo quy dinh cua thong tu so 27 2013 tt bldtbxh ngay 18 thang 10 nam 2013 cua bo lao dong thuong binh va xa hoi va nghi dinh 44 2016 nd cp quy dinh ve cong tac huan luyen an toan ve sinh lao dong 8 ca c thong tu lien ti ch huo ng da n cu the ve cong ta c ba o ho lao do ng da nh cho do i tuo ng la ca c ca n bo qua n ly ii ca c nga nh nghe thuo ng xuyen da o ta o 1 an toan ve sinh lao dong doi voi tai xe xe tai cac loai may xuc may ui 2 an toan lao dong doi voi cong viec dao dat thu cong 3 an toan lao dong doi voi cong viec son quet voi 4 an toan lao dong doi voi tho lop mai lam viec tren cao su dung thao do gian giao gia do 5 an toan lao dong khi su dung dung cu cam tay chay bang dien dcdct 6 an toan lao dong khi van hanh may nang van thang 7 an toan lao dong khi van hanh tron be tong 8 an toan lao dong van hanh can truc thap di dong hoac can truc chan de 9 an toan lao dong van hanh may dong coc 10 an toan ve sinh lao dong doi voi cong nhan boc xep thu cong 11 an toan ve sinh lao dong doi voi tai xe xe can cau banh lop banh xich 12 an toan ve sinh lao dong doi voi tho han cat oxy axetylen 13 an toan ve sinh lao dong doi voi tho han dien tho su dung may cua dia 14 an toan ve sinh lao dong doi voi tho van hanh may nen khi 15 an toan ve sinh lao dong doi voi tho xay tho ho tho be tong tho moc xay dung 16 an toan ve sinh lao dong khi lam viec o tram tron be tong tron uot 17 an toan ve sinh lao dong khi van hanh may phat dien diesel 18 an toan ve sinh lao dong doi voi tho dien thoi gian 2 ngay 1 ngay ly thuyet 1 ngay thuc hanh giang vien la cac giang vien cao cap giau kinh nghiem cua cuc an toan ve sinh lao dong bo lao dong thuong binh xa hoi hoc phi 600 000 vnd nguoi bao gom chi phi tai lieu va an nhe giua gio giam hoc phi cho nhom tu 5 nguoi tro len ngon ngu tieng viet doi tuong cac nha quan ly doanh nghiep quan ly san xuat can bo nhan vien lam viec trong nganhcong nghiep san xuat che tao xay dung dia diem to chuc tai co quan don vi cua cac don vi tham gia noi nhan giam doc nhu tren luu c ty da ky truong duc long to chu c hua n luye n cap the an toa n moi truong lao do ng theo tt27 201 bldtbxh va nghi dinh 44 2016 nd cp to chuc huan luyen ho tro cap the an toan hoa chat theo thong tu 36 2014 so cong thuong cap dao tao day nghe tai co so ho tro cap chung chi nghe ca c loa i van thu luu tru na u an van hanh xe nang cau truc may xuc no i hoi ha nh nghe xay dung ca c loa i gia m sa t thi cong xay du ng ky su di nh gia chi huy truo ng cong tri nh xay du ng da u tha u moi gio i ba t do ng sa n pho ng cha y chu a cha y nghie p vu kinh doanh ga xang da u chu ng chi no mi n tho mi n qua n ly die u ha nh mo chung chi bac tho han co khi xay dung dien nuoc ne cop pha lien he cong ty co pha n gia o du c phuong dong pho ng da o ta o 0978588987 ms hue hoc an toan lao dong phi cap the an toan moi truong lao dong cap the an toan lao dong nhanh gia re nhat huan luyen an toan ve sinh lao dong cho cong nhan can bo an toan ve sinh lao dong chung nhan an toan lao dong an toan hoa chat an toan lao dong nhom 1 2 3 4 lam the an toan ve sinh lao dong o dau 0978588987 0466825480 an toan lao dong cho cong nhan van hanh may nen khi hoc phi an toan lao dong cho cong nhan van hanh thiet bi ap luc chung chi an toan van hanh thiet bi ap luc nang cau