hoc trung cap ke toan tai truong trung cap cong nghe ha noi 1 doi tuong thoi gian dao tao he 1 nam sinh vien da tot nghiep trung cap cao dang dai hoc khong cung khoi nganh he 2 nam hoc sinh hoc het lop 12 thpt hoac bo tuc thpt he 3 nam hoc sinh tot nghiep thcs ke toan tai cac cong ty tu nhan va nha nuoc thu ngan thu quy nhan vien van phong luu y doi tuong hoc he 3 nam duoc dang ky hoc them bo tuc van hoa dong thoi sau khi tot nghiep trung cap hoc sinh duoc cap giay chung nhan hoan thanh tot nghiep thoi gian hoc hs sv dang ky hoc vao cac ngay trong tuan hoac thu 7 chu nhat 2 hinh thuc xet tuyen hoc phi xet tuyen hoc ba doi voi he 2 nam 3 nam xet tuyen bang tot nghiep dai hoc cao dang trung cap nganh khac doi voi he 01 nam le phi xet tuyen ho so 40 000d ho so hoc phi 2 584 000d ky 5 thang doi voi he 2 nam 3 nam 3 500 000d ky 5 thang doi voi he 01 nam 3 bang cap tot nghiep sau khi tot nghiep sinh vien duoc cap bang trung cap chinh quy co the dang ky tham du ki thi cong chuc tren ca nuoc duoc du thi he lien thong len cao dang dai hoc theo quy dinh cua bo giao duc sinh vien ra truong co the cong tac tai cac cong ty tu nhan hoac nha nuoc lam viec cho cac doanh nghiep lam ke toan vien thu quy thu ngan 4 mot so mon hoc nganh ke toan kinh te chinh tri tieng anh giao tiep tieng anh chuyen nganh soan thao van ban ly thuyet hach toan ke toan ly thuyet tien te tai chinh doanh nghiep 1 2 thong ke doanh nghiep ke toan doanh nghiep 1 2 kinh te vi mo marketing quan tri doanh nghiep phan tich hoat dong kt kiem toan ke toan may thue 5 ho so bao gom bo ho so hoc sinh sinh vien mau nau co xac nhan cua dia phuong bang tot nghiep hoc ba thpt thcs hoac giay chung nhan tn tam thoi co cong chung giay khai sinh hoac cmnd ban sao 02 anh 4x6 anh moi nhat 6 dia chi nop ho so truong trung cap cong nghe ha noi dia chi so 457 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dh dien luc