so giao duc va dao tao ha noi truong trung cap cong nghe ha noi thong bao tuyen sinh can cu vao ke hoach tuyen sinh nam hoc 2016 2017 truong trung cap cong nghe ha noi thong bao tuyen sinh nam hoc 2016 2017 nhu sau i he trung cap chinh quy khoa 15 ma truong 0103 1 nganh dao tao stt nganh dao tao ma nganh 1 hanh chinh van thu 42320302 2 luat 42380101 3 ke toan 42340303 4 tieng anh 42220201 5 tieng trung 42220204 6 tieng han 42220206 7 tieng nhat 42220205 8 cong nghe thong tin 42480207 9 du lich 42810103 10 xay dung 42510106 truong lien ket cap bang he cao dang va trung cap su pham mam non su pham tieu hoc 2 doi tuong tuyen sinh hoc sinh da tot nghiep thcs va tuong duong hoc he 3 nam hoc sinh da hoc xong thpt bo tuc thpt nhung chua do tot nghiep hoc he 2 3 nam hoc sinh da tot nghiep thpt bo tuc thpt va tuong duong hoc he 2 nam hoc sinh da tot nghiep trung cap cao dang dai hoc hoc 1 nam luu y sau khi tot nghiep hoc sinh he 3 nam co co hoi nhan bang trung cap chuyen nghiep va chung nhan hoan thanh chuong trinh thpt lien thong lay bang dai hoc chinh quy 3 phuong thuc tuyen sinh xet tuyen dua vao ket qua thi dai hoc cao dang diem thi tot nghiep diem hoc ba cuoi cap 4 ho so xet tuyen ho so theo mau cua bo gd dt doi voi he trung cap gom co phieu dang ky tuyen sinh trung cap chuyen nghiep co xac nhan cua dia phuong ban sao bang tot nghiep thpt thcs hoac giay chung nhan tn hoc ba cong chung ban sao giay chung nhan uu tien neu co 04 anh 4x6 chup khong qua 06 thang le phi xet tuyen 40 000 d ho so 5 quyen loi cua sinh vien ho tro cho o cho hoc sinh sinh vien ngoai tinh khi nhap hoc co chinh sach phu hop cho hoc sinh thuoc cac doi tuong duoc uu tien nha truong co cac quy khuyen hoc va hoc bong danh cho hoc sinh dat thanh tich cao trong hoc tap va ren luyen dac biet uu tien ve gio giac va tao dieu kien dao tao chuyen sau ve ky nang nghiep vu cho hoc sinh thuoc doi tuong 2 4 khi hoc nganh hanh chinh van thu trong qua trinh hoc cac em duoc tu van ho tro va co the tham gia nhieu khoa hoc ngan han de bo sung va nang cao hieu qua hoc va lam cho ca nhan hoac hoc them viec lam thong qua trung tam ho tro hoc sinh sinh vien cua nha truong de sau khi ra truong cac em vua di lam va hoc lien thong len cao dang dai hoc chinh quy dang lien ket voi nha truong dh kinh te quoc dan dh cong doan hv tai chinh ke toan dh luong the vinh dh kinh doanh cong nghe vien dai hoc mo khi vao truong cac em co co hoi duoc thuc hanh thuc tap va lam viec tai cac doanh nghiep thuoc he thong truong nhu cong ty co phan giao duc viet nam cong ty co phan tin hoc tre viet nam cong ty co phan dau tu va thuong mai quoc te tran anh cong ty co phan dich vu va thuong mai phuc lam cong ty co phan phu tung dong nam a rieng voi nganh hanh chinh van thu hoc sinh se duoc thuc tap mot cach chuyen nghiep bai ban va nang cao nghiep vu dap ung nhu cau cong viec ii he lien thong lien ket 1 lien thong tu trung cap len dai hoc lien ket voi truong dh thuong mai nganh ke toan cong nghe thong tin lien ket voi truong dh luong the vinh nganh xay dung lien ket voi truong dh kinh doanh cong nghe ke toan tin hoc tai chinh ngan hang lien ket voi truong dh cong nghiep ke toan tin hoc dien thong tin chi tiet xin lien he truong trung cap cong nghe ha noi dia chi so 457 duong hoang quoc viet quan cau giay tp ha noi hotline 0938 60 1982 co huyen de dang ky mail huyennt giaoducvietnam edu vn thanh cong cua ban chat luong cua chung toi