dao tao quan tri dich vu nha hang khach san doi tuong hoc hoc sinh tot nghiep trung hoc co so tro len can bo nhan vien dang lam viec o cac co so nha hang khach san muon nang cao nghiep vu cac doi tuong tu do khac co nhu cau nang cao nghiep vu 1 thoi gian dao tao lop quan tri nha hang khach san hoc 3 thang 2 noi dung dao tao quan tri tai chinh khach san quan tri nguon nhan luc khach san co so vat chat ky thuat khach san ky nang giao tiep trong kinh doanh tong quan du lich le tan va cac ky nang co ban cua le tan quan tri dich vu bar va cac ky nang ban hang quay bar quan tri nghiep vu ban va ky nang giao tiep voi khach hang ky nang nghiep vu lanh dao ky nang thuyet khach 3 hoc phi 3 000 000d khoa hoc quan tri nha hang khach san 3 thang 4 co hoi nghe nghiep duoc di thuc tap trong cac nha hang khach san lon tai da nang sau khi tot nghiep khoa hoc hoc vien duoc cap van bang chung chi nghe co gia tri toan quoc