khoa hoc nghiep vu ban va dieu hanh tour cung cap kien thuc sau rong ve nghiep vu ban va dieu hanh tour hoc vien ket hop kien thuc giua ly thuyet va thuc hanh de trai nghiem kien thuc moi khoa hoc nghiep vu ban va dieu hanh tour du lich khoa hoc giup cho hoc vien co nhung kien thuc thuc tien bao quat va tong the ve hoat dong kinh doanh trong linh vuc du lich khoa hoc dap ung cho hoc vien biet ve chuoi he thong cung ung dich vu van chuyen thiet ke va bao gia cac tour hieu tam ly khach hang de gioi thieu cac chuong trinh du lich va tiep thi san pham den dieu hanh chuong trinh du lich chuong trinh hoc giup cho hoc vien co cai nhin tong the ve nghanh lu hanh va huong cho hoc vien dam me kinh doanh trong linh vuc du lich sau khi khoa hoc ket thuc hoc vien nam vung kien thuc co co hoi phat huy trong nganh lu hanh voi cac vi tri sau nhan vien sale tour khach le khach doan nhan vien tu van chuong trinh du lich tour trong va ngoai nuoc nhan vien dieu hanh tour du lich nhan vien nhan va dat giu cho trong chuoi he thong cung ung nhan vien tiep thi san pham du lich 1 muc tieu dao tao he thong lai kien thuc cho hoc vien ve tong quan va tuyen diem du lich va cac ky nang giao tiep de am hieu tam ly khach hang trong qua trinh hoc thi hoc vien duoc lam viec voi doi ngu giang vien giau kinh nghiem trong linh vuc kinh doanh nganh dinh vu du lich voi phuong phap dao tao nghien ve thuc hanh de hoc vien tu ren luyen cac ky nang lam viec nhom giup hoc vien tich cuc phat huy tinh chu dong trong cong viec de hoc vien nam bat nhanh cac kien thuc thuc tien giang vien chia se cac ky nang song kien thuc thuc te cac bai hoc thuc tien co thanh cong lan that bai de hoc vien ap dung xu ly cac tinh huong thuc tien khi lam viec 2 doi tuong tham gia hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung hoc trung cap cao dang dai hoc chuyen nganh du lich va cac chuyen nganh khac co dam me trong linh vuc hoat dong kinh doanh nganh lu hanh 3 noi dung chuong trinh dao tao tong quan va tuyen diem du lich tam ly khach du lich giao tiep ung xu trong du lich he thong cung ung dich vu du lich thu tuc xuat nhap canh va dat ve van chuyen thiet ke tour du lich va tinh gia tour ky nang thuong luong va dam phan ky nang tiep thi khach du lich ky nang chao ban tour ky nang cham soc khach hang ky nang dieu hanh tour thuc hanh 4 thoi gian dao tao hoc phi 3 000 000d dao tao trong 2 thang cac lop hoc lop trong tuan hoc tu thu 2 den thu 6 sang hoc tu 8h den 11h chieu tu 13h den 16h lop cap toc lop thu 7 chu nhat sang 8h den 11h chieu 13h30 den 17h lop toi 2 4 6 hoc tu 18h den 21h 5 chung chi duoc cap chung chi co gia tri tren toan quoc 6 thu tuc nhap hoc bao gom phieu dang ky hoc do co so chieu sinh cap chung minh thu photo 02 anh 3x4 thoi gian khai giang khai giang lop moi hang thang chung toi se thong bao ve thoi gian va dia diem hoc den tung hoc vien 7 xin vui long lien he tp hcm so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh tp hcm gap ms huong phong dao tao email huongnt hcm giaoducvietnam edu vn yahoo thuyhuong0905 co gia uu dai hoc phi cho hoc vien khi tham gia khoa hoc theo nhom tu van truoc khi tham gia khoa hoc cap toc cho cac ban khong co thoi gian tham gia tri thuc khoi nguon moi thanh cong