cong ty co phan giao duc viet nam thong bao mo lop boi duong nghiep vu cap chung chi khai hai quan dien tu tai nha trang da lat quy nhon da nang hcm ha noi va tren toan quoc khoa dao tao nghiep vu khai hai quan nhan vien dai ly lam thu tuc hai quan 1 doi tuong chieu sinh ca nhan co nhu cau dao tao nghiep vu khai hai quan nhan vien giao nhan xnk dai ly thu tuc hai quan hoac co nhu cau boi duong kien thuc de du thi chung chi nghiep vu khai hai quan do tong cuc hai quan to chuc 2 noi dung dao tao theo quy dinh tai thong tu 12 2015 tt btc ngay 30 01 2015 cua bo tai chinh cu the nhu sau 2 1 phap luat ve hai quan luat hai quan va cac van ban huong dan thi hanh phap luat ve thue doi voi hang hoa xk nk xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc hai quan 2 2 ky thuat nghiep vu ngoai thuong giao nhan van tai nghiep vu ngoai thuong thanh toan quoc te 2 3 ky thuat nghiep vu hai quan phan loai hang hoa tri gia hai quan xuat xu hang hoa so huu tri tue chinh sach quan ly hang hoa xk nk thu tuc hai quan bao gom thong quan tu dong 3 thoi luong 2 thang 4 giay chung nhan khoa hoc cong ty co phan giao duc viet nam cap theo quy dinh cua tong cuc hai quan kem theo bang diem cho hoc vien dat yeu cau cac hoc phan cua khoa dao tao 5 giang vien giao vien do tong cuc hai quan tham gia giang day 6 hoc phi 4 000 000 d khoa hoc vien bao gom le phi thi va chung nhan 7 noi dung bao gom cac hoc phan img phan 1 phap luat ve hai quan img phan 2 ky thuat nghiep vu ngoai thuong img phan 3 ky thuat nghiep vu hai quan img phan 4 hai quan dien tu va cac chuong trinh phan mem ung dung cua nganh hai quan ket thuc khoa hoc hoc vien se co kha nang su dung thanh thao he thong khai hai quan dien tu va duoc cong ty co phan giao duc viet nam cap chung nhan da hoan thanh cac hoc phan khoa dao tao nghiep vu khai hai quan chung nhan do cong ty co phan giao duc viet nam cap la dieu kien can va du de cac doanh nghiep thuc hien khai hai quan dien tu dong thoi la dieu kien bat buoc de cac hoc vien tham gia ky thi lay chung chi nghiep vu khai hai quan do tong cuc hai quan to chuc hang nam theo thong tu so 80 2011 tt btc ngay 9 6 2011 cua bo tai chinh phuong thuc hoc hoc ngoai gio hanh chinh thu 7 chu nhat hoac buoi toi dia diem hoc tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung doi dien sieu thi bigc nha trang tai lam dong so 159 nguyen cong tru phuong 2 tp da lat tai binh dinh so 168 nguyen thi dinh p nguyen van cu tp quy nhon tai can tho so 103 duong nguyen hien p an binh q ninh kieu tai ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac quan hai chau tai tp hcm 195 duong d2 quan binh thanh cac tinh khac vui long lien he chi tiet