cac ban dang co nhu cau hoc nghiep vu huong dan vien du lich de cap the huong dan the cua cac ban da het thoi han muon cap the moi ho tro cap the huong dan vien noi dia va quoc te co gia tri tren toan quoc nam 2017 truong tc cong nghe ha noi lien tuc mo cac lop hoc nghiep vu huong dan vien du lich thoi gian hoc va doi tuong hoc nhu sau i chuong trinh khung 1 1 doi tuong dao tao doi tuong da tot nghiep dai hoc va co bang cu nhan cac khoi chuyen nganh du lich nhung khong phai la chuyen nganh huong dan vien du lich co nhu cau bo sung dieu kien de cap the hanh nghe huong dan vien du lich theo quy dinh cua nghi dinh 27 cp va thong tu 04 tt tcdl thoi gian dao tao 1 thang hoc phi 1 8trieu co lop tu thu 2 6 hoac thu 7 cn ii chuong trinh khung 2 1 doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung hoc cao dang nganh du lich khong phai phai chuyen nganh huong dan du lich hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc khoi kinh te khoa hoc xa hoi va nhan van thoi gian dao tao 2 thang hoc phi 2 4 trieu hoc tu thu 2 den thu 6 6h 9h toi hoac thu 7 cn ii chuong trinh khung 3 1 doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung cap cao dang chuyen nganh khac hoac co bang tot nghiep dai hoc tro len thuoc cac khoi nganh khoa hoc tu nhien khoa hoc ky thuat kinh te 2 thoi gian dao tao 3 thang hoc phi 3 2 trieu hoc tu thu 2 den thu 6 6h 9h toi hoac thu 7 cn thu tuc nhap hoc bao gom phieu dang ky hoc do co so chieu sinh cap ban sao giay khai sinh ban sao co cong chung bang tot nghiep dai hoc trung cap cao dang 02 anh 3 4 xin vui long lien he truong tc cong nghe ha noi phong dao tao tuyen sinh gap ms dung vui long goi dien truoc khi den dien thoai 0979 86 86 27 dia chi hn 457 hoang quoc viet cau giay ha noi ngoai ha noi cac ban co the dang ky hoc tai cac tinh quang ninh hai phong da nang nha trang hotline 0979 86 86 27