hien nay de tim mot dia chi de hoc nau an tai ha noi la dieu rat kho khan boi vi hau het cac truong lon day nau an tai day la cac truong quan tri khach san nha hang nghe day nau an chi la mot khoa hay mot bo mon cho nen cac truong kho co the dau tu tot cho co so vat chat giang vien chuyen nganh day nau an truong day truong cd nghe van lang chuyen day nghe bep chuyen nghiep tren ca nuoc tat ca cac co so cua truong cd nghe van lang duoc dau tu trang thiet bi cong cu tot nhat de cac hoc vien co the thuc hanh che bien cac mon an ngon ngay tai truong voi su huong dan cua cac giang vien co tay nghe cao hau het cac giang vien cua truong deu la cac chuyen gia am thuc hang dau cac bep truong dang lam viec tai cac khach san nha hang lon tai ha noi cac chuong trinh dao tao tai truong cd nghe van lang rat da dang tap trung cac khoa dao tao chuyen sau nhu dao tao bep chinh bep truong nha hang theo chuyen mon bep viet bep au bep hoa bep nhat bep banh dao tao nau tiec dao tao nau cac mon dac san hai san va dac biet voi cac khoa dao tao lam chu quan an nha hang nhu mo quan pho bun bo hue hu tieu nam vang banh canh cac chuong trinh dao tao duoc cap nhat thuong xuyen sat voi thuc te do do hoc vien ra truong de dang xin viec va duoc su ho tro tim viec cua nha truong rat nhieu mot diem khac biet cua truong nua do la hoc vien co the tham gia cac khoa hoc bep nhu khoa dau bep quoc te khi hoan tat khoa hoc se nhan duoc chung chi hoan thanh khoa dao tao do truong cd nghe van lang cap tam bang nay co gia tri trong nuoc mo ra nhieu co hoi lam viec cho cac hoc vien hoc vien hoc tai truong cd nghe van lang khong nhung duoc hoc nau an ngon ma con duoc trang bi cac kien thuc ve van hoa am thuc ve sinh an toan thuc pham an toan lao dong cac hoc vien duoc hoc tai cac phong hoc duoc trang bi may lanh moi truong hoc tap thoai mai duoc ren luyen them ve cac ky nang giao tiep lam viec nhom tham gia cac hoat dong xa hoi cac ban co the den tham quan truong cd nghe van lang va co the trai nghiem nhung lop hoc rat bo ich tai truong cd nghe van lang co the noi day la truong day nau an tot tai ha noi hay lien he hotline msdung de biet chi tiet ve cac khoa hoc cua nha truong nau an a au nau an mon han mon nhat mon trung nau an tu chon nau an van phong nau an gia dinh lam banh cat tia cam hoa pha che va nhieu nganh nghe hot hien nay