ban muon tham gia khoa hoc nghiep vu van thu luu tru hanh chinh van phong ban muon bo sung kien thuc ki nang nghiep vu van thu luu tru hanh chinh van phong vui long lien he trung tam dao tao nghiep vu de duoc tu van va dang ki tham gia lop nghiep vu van thu luu tru hanh chinh van phong 0981 116 775 01265 260 483 kim thao dao tao cap chung chi nghiep vu van thu luu tru hanh chinh van phong cap toc chung chi co gia tri tren toan quoc va khong thoi han thong bao v v mo lop boi duong ngach van thu van thu trung cap theo thong tu 14 2014 tt bnv quy dinh chuc danh ma so ngach va tieu chuan nghiep vu chuyen mon cac ngach cong chuc chuyen nganh van thu 1 doi tuong la can bo cong chuc vien chuc truc tiep lam van thu luu tru trong cac co quan to chuc co nhu cau thi nang ngach cong chuc hoac thang hang vien chuc va nguoi co nhu cau dang ky tuyen dung lam cong chuc vien chuc van thu luu tru cac co quan to chuc 2 muc dich cua lop hoc dao tao theo thong tu 14 2014 tt bnv quy dinh chuc danh ma so ngach va tieu chuan nghiep vu chuyen mon cac ngach cong chuc chuyen nganh van thu giup cac hoc vien nam duoc duong loi chu truong cua dang chinh sach phap luat cua nha nuoc va nhung quy dinh cua nha nuoc ve cong tac van thu bao ve bi mat nha nuoc sau khoa hoc hoc vien nam duoc cac kien thuc co ban cua cong tac van thu cung nhu thuc hien tot cac cong viec cua cong tac van thu 3 thoi gian hoc khoa chu nhat hoc 7 ngay ca ngay 14 buoi khoa toi 2 4 6 hoc 18h 20h30 16 buoi luu y thoi gian hoc cac chi nhanh co the khac nhau 4 noi dung so luoc van ban hanh chinh thong thuong ky thuat soan thao van ban quy trinh va ngon ngu van ban van ban hanh chinh thong thuong ky thuat soan thao van ban quy trinh va ngon ngu van ban quan ly va giai quyet van ban di den lap ho so hien hanh quan ly va giai quyet van ban di den lap ho so hien hanh ung dung tin hoc trong cong tac vtlt cong tac luu tru trong cac co quan to chuc dang va cac to chuc chinh tri xh cong tac luu tru trong cac co quan to chuc dang va cac to chuc chinh tri xh ky nang nghe noi thuyet trinh thuyet phuc to chuc hoi nghi hoi thao 5 hoc phi va dia diem hoc hoc phi 2 200 000d 1 khoa hoc 1 hoc vien giam hoc phi khi dang ky nhom dia diem 6 giang vien la cac chuyen gia giang vien cao cap cua cac truong va hoc vien 7 chung chi bo sung kien thuc nghiep vu van thu chung chi la mot trong cac dieu kien de hoc vien co the thi cong chuc ngach van thu van thu trung cap sau khoa hoc hoc vien se lam bai thi va duoc cap chung chi hoan thanh khoa hoc chung chi duoc cap theo quy dinh cua bo giao duc co gia tri toan quoc khong co thoi han chung chi do truong trung cap cong nghe hn cap giam ngay 10 hoc phi cho hoc sinh sinh vien nhom dang ky tu 5 nguoi tro len hoac da tham gia hoc cac linh vuc tai cong ty cp giao duc viet nam