dao tao cap chung chi lai xe nang ha nam linh hoat cho nguoi da biet nghe thoi gian dao tao 1 3 thang cap toc 10 ngay hoc hoc phi 3 000 000 dia diem ha nam kinh te phat trien kho hang hoa va so luong hang luu dong tai moi cong ty ngay cang nhieu xe nang hien la loai may moc phu giup trong khau van chuyen sap xep hang hoa khong the thieu trong moi cong ty nhu cau trong thi truong lao dong ve nganh nghe van hanh xe nang chung chi lai xe nang ha nam dang rat lon nham dap ung nhu cau hoc lai xe nang va thi cap chung chi van hanh xe nang chung chi lai xe nang ha nam hoc vien nop ho so tai lop trong ngay khai giang tuyen sinh lien tuc hang thang ket thuc khoa hoc chung chi lai xe nang ha nam hoc vien duoc cap chung chi van hanh xe nang chung chi lai xe nang trinh do so cap nghe voi he dao tao 3 thang chung chi nay co gia tri vo thoi han hieu luc tren toan quoc ngoai nganh nghe van hanh xe nang chung chi lai xe nang ha nam vien chung toi con dao tao va cap hon 60 nganh nghe khac nhau 1 doi tuong tuyen sinh chung chi lai xe nang ha nam cong dan viet nam du 16 tuoi tro len cac ca nhan don vi co nhu cau dao tao bo doi xuat ngu con em chinh sach nha truong co uu dai giam hoc phi 2 ho so dang ky chung chi lai xe nang ha nam don dang ky hoc theo mau nha truong chung minh thu pho to 2 anh 3x4 moi chi tiet lien he trung tam dao tao va day nghe dong nam a vpts so 301 duong nguyen trai quan thanh xuan tp ha noi