khoa hoc xuat nhap khau thuc hanh tren chung tu thuc te va tai cang i muc tieu khoa hoc hieu duoc quy trinh va thuc hien tot cac cong viec trong hoat dong nam vung cac thu tuc chung tu hai quan can thiet lien quan den hoat dong kinh doanh xuat nhap khau nhu hop dong mua ban bo chung tu van chuyen bo chung tu xuat nhap khau cac thu tuc thanh toan cac thu tuc giao nhan hang hoa nang cao ky nang dam phan soan thao ky ket hop dong ngoai thuong va xu ly mot so tinh huong phat sinh bat hop le trong hoat dong xuat nhap khau biet cach phan loai hang hoa xuat xu hang hoa luu tru va theo doi ho so xuat nhap khau biet duoc qui trinh lam thu tuc thong quan cho mot lo hang cu the tai cac cang tp hcm cung nhu cac thu tuc lien quan nhu lam c o kiem dich thuc vat kiem dich thu y xin giay phep xnk tiep thu day du nhung kinh nghiem thuc te ve xuat nhap khau cung nhu cach sap xep mot bo chung tu cho lo hang xuat khau nhap khau va phi mau dich khoa hoc con giup cho sinh vien nhan thuc ve nganh xuat nhap khau va se dinh huong cho sinh vien chon dung linh vuc chuyen sale logistics giao nhan xuat nhap khau customer service bo phan booking dieu xe container ngoai ra hoc vien con co the nam vung 1 qui trinh lam thong quan cho mot lo hang xuat nhap khau co chung tu thuc te 2 biet cach doc hieu bo chung tu thuc te 3 biet cach tu lam invoice sale contract packing list 4 biet cach khai hai quan bang phan mem vnaccs 5 biet cach lam b l c o kiem dich thuc vat kiem dich thu y khu trung san pham xuat khau cac loai giay phep xnk 6 tu handle mot lo hang xuat hoac nhap ap ma hs code va len to khai cho hang hoa xuat nhap khau 7 tuyet chieu lam sale trong logistics 8 duoc di thuc te cuoi khoa cang cat lai vicc kiem dich thuc vat cac hang tau 9 duoc cap chung chi sau khoa hoc 10 huong dan ki nang bat buoc phai co khi phong van va va cac tuyet chieu gay an tuong voi nha tuyen dung ii doi tuong tham gia lanh dao quan ly va can bo cac dn co lien quan toi hoat dong xuat nhap khau sinh vien voi dinh huong tro thanh chuyen vien xuat nhap khau nhung anh chi dang di lam mong muon chuyen sang lam trong linh vuc xuat nhap khau iii noi dung 1 in coterms cac van de trong nganh xuat nhap khau nhan biet va cach nho cac dieu kien tmqt tim hieu het ca cac dieu khoan icoterm 2010 2 marketing xuat nhap khau cac phuong thuc giao dich trong thuong mai quoc te marketing tam ly trong thi truong xuat nhap khau cach tham do thi truong logistics viet nam va quoc te 3 dam phan hop dong ngoai thuong cac dieu khoan trong hop dong ngoai thuong can thiet se day kem theo hop dong thuc te moi nhat bang tieng anh cua cong ty tst logistic xac dinh cac dieu kien nen ap dung trong hop dong va dua ra so luu khi 2 ben ki ket hop dong ky nang dam phan soan thao va ky ket hop dong ngoai thuong thuc hanh tren chung tu thuc te thuc hanh soan thao mot hop dong xuat nhap khau commercial contract hoa don thuong mai commercial invoice phieu dong goi packing list 4 van tai giao nhan va bao hiem trong ngoai thuong quy trinh giao nhan van tai va mua bao hiem doi voi hang hoa xuat nhap khau van tai hang air sea cpn xin bao gia cuoc van tai chon lua bao gia phu hop cac van de ve van don airway bill va bill of loading cach doc va phan tich thuc hanh tren chung tu thuc te nhung bien phap phong chong rui ro trong kinh doanh xnk 5 thanh toan quoc te xuat nhap khau cac phuong tien thanh toan quoc te nghiep vu mo l c 6 thu tuc hai quan phan loai hang hoa xuat xu hang hoa tri gia hai quan phan tich bo chung tu xnk thuc hanh tra cuu ma hs code va ap ma hs code thich hop nhat cho tung mat hang huong dan thu tuc nop thue xuat khau thue nhap khau va phan tich tung loai thue phai nop 7 thuc hanh thong quan hai quan huong dan sinh vien phuong phap book tau container tu cac fwd va cac hang tau thuc hanh tren chung tu thuc te thue xe container van chuyen hang hoa huong dan sinh vien lam thu tuc dong hang tai cang va dong hang tai kho cho mot lo hang cu the huong dan sinh vien chuan bi va soan nhung chung tu can thiet cho viec thong quan 1 lo hang xuat khau tai cang cat lai tai lieu thuc te huong dan sinh vien chuan bi va soan nhung chung tu can thiet cho viec thong quan 1lo hang nhap khau tai lieu thuc te huong dan sinh vien lam thu tuc va sap xep bo chung tu kiem dich thuc vat co chung tu that cua cuc kiem dich thuc vat vung ii tphcm thu y khai c o dien tu va cach sap xep bo chung tu khi di xin c o cho lo hang thuc te tai phong thuong mai viet nam hoac la bo cong thuong co kem bo chung tu thuc te huong dan ghi chep cac to khai hang hoa xuat nhap khau khai bao tren phan mem vnaccs tu van hoc vien cach viet cv tieng viet va tieng anh phuong phap tra loi phong van gioi thieu tim kiem khach hang v tai lieu trang bi day du co so vat chat trang thiet bi tai lieu hoc la nhung bo hoa don chung tu thuc te cua doanh nghiep v hoc phi 2 500 000 d hoc vien chua bao gom le phi thi vi giang vien khoa hoc duoc truc tiep giang day boi cac giang vien co uy tin va nhieu kinh nghiem thuc tien nhieu nam lam trong nghe xnk giang vien co nhieu thanh tich trong viec dao tao nguon nhan luc cho cac cong ty chuyen ve xnk trong nhieu nam nay vii chung chi cuoi khoa cuoi khoa hoc hoc vien tien hanh lam bai thi cuoi ky de xep loai tren chung chi nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau va thu tuc hai quan cua bo giao duc dao tao co gia tri vinh vien tren toan quoc co thac mac ve noi dung chuong trinh hoc a c vui long lien he qua email ngoclinh giaoducvietnam edu vn hoac goi so co linh phong dao tao dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia website http ketoanquocgia net email ngoclinh giaoducvietnam edu vn yahoo giaoducvietnam tphcm ms linh phong dao tao tai tp ho chi minh co so quan 10 so 8 nguyen ngoc loc phuong 14 quan 10 hcm nga tu 3 2 ngo quyen nguyen ngoc loc co so binh thanh so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh hcmtai ha noi tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac q hai chau tp da nang xuat nhap khau dao tao xuat nhap khau hoc xuat nhap khau xuat nhap khau thuc hanh