lop boi duong kien thuc nghiep vu khai hai quan tai ha noi bac ninh hai phong da nang tp hcm phuc vu ky thi chung chi khai hai quan cua tong cuc hai quan duy nhat trong nam 2017 a c co nhu cau vui long lien he de biet thong tin chi tiet cung nhu lich on thi chung chi giup hv dat ket qua cao nhat trong ky thi sap toi nam 2017 kinh gui cac don vi ca nhan co nhu cau tham gia khoa dao tao nghiep vu khai hai quan dien tu va thi cap chung chi khai hai quan nam 2017 can cu theo cong van so 1005 tchq tccb cua tong cuc hai quan ngay 25 2 2013 thi cong ty co phan giao duc viet nam la co so dao tao duoc phep to chuc dao tao nghiep vu khai hai quan cho cac to chuc la dai ly hai quan va cho cac to chuc ca nhan co hoat dong xuat nhap khau tren pham vi ca nuoc nham gop phan day nhanh tien do dao tao cho nguoi khai hai quan cap nhat nhung kien thuc can thiet va du dieu kien chung nhan duoc tham gia vao he thong thong quan tu dong vnaccs vcis dong thoi kip tham gia ky thi cap chung chi hai quan do tong cuc hai quan to chuc nam 2017 cong ty co phan giao duc viet nam ket hop voi cac chuyen gia dau nganh cua tc hai quan cuc hai quan thanh pho tuyen sinh khoa hoc nhu sau 1 doi tuong ca nhan to chuc dang lam viec hoac co nhu cau lam viec trong moi truong hai quan ca nhan to chuc co nhu cau tro thanh nhan vien dai ly hai quan sinh vien khoi nganh kinh te cua truong dai hoc cao dang co nhu cau bo sung kien thuc ve nghiep vu xuat nhap khau va hai quan 2 noi dung dao tao gom 4 hoc phan va 11 chuyen de chuong trinh bao gom cac chuyen de chuyen de 1 thue xk nk thue gtgt thue ttdb luat quan ly thue cac quy dinh moi sua doi ap dung tu 2017 chuyen de 2 phap luat hai quan va cac van ban huong dan thi hanh chuyen de 3 xu ly vi pham hanh chinh trong linh vuc hai quan chuyen de 4 ky thuat nghiep vu ngoai thuong chuyen de 5 xuat xu hang hoa chuyen de 6 so huu tri tue chuyen de 7 phan loai hang hoa hs theo quy dinh moi va chuan hs 2017 chuyen de 8 tri gia hai quan chuyen de 9 chinh sach quan ly hang hoa xuat nhap khau chuyen de 10 quy trinh thu tuc hai quan doi voi hang hoa xk nk chuyen de 11 thuc hanh khai hai quan dien tu tren he thong vnaccs vcis 3 thoi gian hoc chu nhat hang tuan sang 08h 11h30 chieu 13h30 17h trong 2 thang 4 lich khai giang hoc phi dia diem hoc tai ha noi tang 2 so 451 hoang quoc viet cau giay doi dien cong truong dai hoc dien luc hoc phi 3 500 000d hoc vien tron goi tai bac ninh so 39 nguyen dang dao tp bac ninh hoc phi 4 000 000d hv tai hai phong truong cd nghe cong nghe kinh te va thuy san 804 thien loi le chan hai phong hoc phi 3 500 000d hoc vien tron goi tai tp hcm so 195 duong d2 quan binh thanh hoc phi 3 000 000d hoc vien tron goi 5 dac biet trong khoa hoc nay cong ty co phan giao duc viet nam phoi hop voi cong ty co phan fpt va cong ty phat trien cong nghe thai son huong dan doanh nghiep thuc hanh khai hai quan dien tu theo chuan vnaccs vcis hoc vien se duoc cong ty fpt va cong ty thai son cung cap may tinh thiet bi usb token tai khoan truy cap mang wifi de thuc hanh khai truc tiep len he thong cua hai quan nham dap ung yeu cau thuc hien chuong trinh vnaccs vcis trong pham vi ca nuoc 6 chung chi chung nhan ket thuc khoa hoc hoc vien se su dung thanh thao he thong khai hai quan dien tu chuan vnaccs vcis va duoc cong ty co phan giao duc viet nam cap chung nhan da hoan thanh cac hoc phan khoa dao tao nghiep vu khai hai quan 7 cong ty co phan giao duc viet nam se to chuc he thong lai kien thuc hoan toan mien phi truoc moi ky thi cho nhung hoc vien tham gia thi lay chung chi nghiep vu khai hai quan de co the dat duoc ket qua cao nhat voi nhung chuyen gia nhieu kinh nghiem da tham gia dao tao va on thi cho cac doanh nghiep trong nhieu nam dat ket qua cao cam ket cap chung nhan theo quy dinh cua tong cuc hai quan giao vien 100 la can bo cap cao cua tong cuc hai quan hoc phi re nhat va chat luong tot nhat mien phi he thong lai kien thuc truoc khi thi tren tong cuc hq phong hoc rong rai sach se co dieu hoa ho tro toan dien cho hoc vien trong suot qua trinh hoc cam ket ho tro nghiep vu ngay ca khi hoc vien hoan thanh khoa hoc huong dan ho tro nop ho so thi lay chung chi tong cuc hai quan 8 hinh thuc thanh toan nop tien mat tai dia diem hoc hoac chuyen khoan theo thong tin chu tai khoan cong ty cp giao duc viet nam stk 11720661874011 tai ngan hang thuong mai co phan ky thuong viet nam chi nhanh hoang quoc viet luu y noi dung chuyen khoan ghi ro ten ca nhan don vi va ten khoa hoc 9 phuong thuc dang ky moi to chuc ca nhan co nhu cau dang ky hoc qua so dien thoai 097 393 1928 lanhuongkt giaoducvietnam edu vn 10 dang ky thong tin thi chung chi tren tchq nam 2017 hoc vien tu dang ky gui vao hom thu dien tu cua tchq thoi gian du kien trong 2 ngay thong bao sau dia diem du kien mien bac tai thanh pho ha noi mien nam tai thanh pho ho chi minh nguoi du thi tai mau phieu dang ky du thi dien day du thong tin va gui vao dia chi thu dien tu webmaster customs gov vn de giai dap nhanh va som nhat ve thong tin khoa hoc nay anh chi goi dien hoac mail cho em nhe chi can dang ky so dien thoai hoac email em se goi lai tu van luon a em cam on fanpage cap nhap lich khai giang cac lop hang thang thong tin tuyen sinh lich thi de thi chung chi hang nam