trung tam ke toan quoc gia thong bao khai giang lop ke toan thuc hanh va khai bao thue cac ban se duoc tiep can phan mem ke toan phan mem khai bao thue thuc hanh tren chung tu song cac ban se lam viec nhu 1 ke toan vien thuc thu ban se khong con hoang mang khi di xin viec vi khoa hoc nay se giup ban co duoc kinh nghiem tuong duong voi 2 nam di lam cac ban tham khao chuyen de nhe phan 1 ke toan thuc hanh thuc hanh tren cac chung tu thuc te lua chon hinh thuc so ke toan thiet lap he thong so sach nhat ky chung chung tu ghi so cac cong viec ban dau lien quan den co quan thue va hai quan cac nghiep vu lien quan den ngan hang cac nghiep vu ke toan ve gop von cac nghiep vu ke toan ve mua sam ccdc tscd cac nghiep vu ke toan mua ban noi dia xuat nhap khau cac nghiep vu ke toan kho hang hoa nguyen vat lieu ke toan cac loai thue thiet lap vao so tong hop vao cac so the chi tiet luu chung tu tinh phan bo chi phi tien luong bhxh bhyt tinh phan bo khau hao ccdc tscd lap bao cao thue hang thang ket chuyen cac tai khoan lien quan tinh gia von gia thanh lap phan tich bao cao tai chinh cuoi ky quyet toan thue nam nhung tinh huong thuong gap trong thi tuyen ke toan phan 2 ke toan thue bao cao quyet toan thue thuc te ly thuyet ve thue thuc hanh thue mon bai thuc hanh thue gia tri gia tang thuc hanh thue thu nhap ca nhan thuc hanh thue tndn thuc hanh cac loai thue khac tu van lam thu tuc dang ky bang luong va bao hiem han che mot so loi sai khi lam bc thue cac cach sua chua dieu chinh huong dan thuc hanh ky nang quyet toan thue khi co quan thue xuong kiem tra cach toi uu so thue phai nop cua doanh nghiep va nhieu tinh huong thuc te giai trinh chi phi voi co quan thue chuan bi ho so quyet toan thue phuong phap hoc khoa hoc ke toan thue ly thuyet gan lien voi thuc hanh cuoi khoa hoc hoc vien tien hanh lam bai thi cuoi ky de xep loai tren chung chi ke toan co gia tri vinh vien tren toan quoc theo quy dinh thoi luong khoa hoc 2 5 thang hoc phi 2 700 000d khoa hoc moi chi tiet xin lien he cong ty cp giao duc viet nam so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung nha trang khanh hoa email trangdai giaoducvietnam edu vn