thong ba o tuye n sinh da o ta o nghe die n dan du ng cap chung chi nghe truong cdn van lang ha noi noi dung khoa hoc 1 thiet ke lap dat dien nuoc 2 sua chua bien ap dong co dien 3 sua chua cac thiet bi dien dan dung dia diem hoc so 457 hoang quoc viet cau giay ha noi thoi gian hoc thu 2 4 6 thu 3 5 7 thu 2 den thu 6 hoac thu 7 va chu nhat ca hoc sang 8 11h chieu 2h 5h toi 18h 20h hoc phi 5 000 000 khoa hoc phi bao gom tai lieu hoc tap va do dung thuc hanh ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi so cap nghe hoc dien dan dung co gia tri tren toan quoc sau dao tao hoc vien co the lam nhung cong viec ve dien ky thuat o can ho cac xi nghiep co quan don vi kinh doanh tu to chuc va lam chu nhung co so lap dat san xuat sua chua ve dien uu dai voi hoc vien tai truong ho tro cho o noi tru voi muc phi sinh hoat uu dai uu dai hoc phi cho hoc vien co hoan canh kho khan lich hoc linh hoat khai giang lien tuc lua chon duoc ca hoc phu hop ca nhan giao vien nhiet tinh tam huyet lanh nghe lien he ghi dang ky hoc truong cao dang nghe van lang ha noi dia chi so 457 hoang quoc viet cau giay ha noi hotline ms anh