trung tam dao tao nghiep vu nha hang khach san tai nha trang khanh hoa da lat lam dong phan thiet hcm ha noi da nang va cac tinh tren toan quoc dat biet nhan dao tao theo hop dong tai dia phuong can cu theo nhu cau dao tao nguon nhan luc nganh dich vu nha hang hien nay nham dap ung nhu cau hoc tap va nang cao ky nang nghiep vu cua moi ca nhan trong nganh dich vu nha hang khach san truong cao dang nghe van lang hn thong bao mo lop quan tri dich vu nha hang khach san tren toan quoc doi tuong tham du moi ca nhan co nhu cau tham gia tot nghiep tu thcs tro len 1 hoc vien tham gia khoa hoc dich vu nha hang khach san duoc trang bi cac ky nang ky nang nghe nghiep trong viec to chuc don tiep va phuc vu khach an uong tai cac nha hang khach san cac co so kinh doanh an uong khac voi cac hinh thuc phuc vu da dang khac nhau co kha nang lam viec doc lap lam viec theo nhom va ung dung ky thuat cong nghe vao cong viec co dao duc suc khoe co y thuc ky luat tac phong cong nghiep co kha nang to chuc va thuc hien cac nhiem vu cua dich vu nha hang hoc vien sau khoa hoc co kha nang tim viec lam tu tao viec lam hoac tiep tuc hoc len trinh do cao hon sau khi tot nghiep ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau se co duoc kien thuc va ky nang can thiet de co the lam viec duoc trong cac vi tri tu nhan vien phuc vu truc tiep trong nha hang khach san truong nhom nghiep vu trong nha hang khach san va cac vi tri khac trong nha hang khach san tuy theo kha nang cua ca nhan va yeu cau cua cong viec img 2 noi dung khoa hoc so cap nghe dich vu nha hang khach san kien thuc trang bi cho nguoi hoc kien thuc chuyen mon ve to chuc don tiep va phuc vu khach an uong tai cac nha hang khach san va cac co so kinh doanh an uong khac voi cac hinh thuc phuc vu da dang phong phu an theo thuc don chon mon buffet cac loai tiec cac loai do uong pha che do uong khong con do uong co con cac hinh thuc phuc vu khac dap ung cac yeu cau ve chat luong ve sinh an toan an ninh chu dao va lich su trang bi cho nguoi hoc cac kien thuc khac co lien quan den nghe dich vu nha hang nhu cac kien thuc bo tro nghe nghiep nhu tam li va ky nang giao tiep kien thuc ve thuc pham va an uong van hoa am thuc thuong pham va an toan thuc pham xay dung thuc don nghiep vu che bien mon an sinh ly dinh duong to chuc su kien ky thuat trang diem cam hoa moi truong va an ninh an toan trong nha hang ky nang trang bi cho nguoi hoc co duoc cac ky nang nghe nghiep trong viec to chuc don tiep va phuc vu khach an uong tai cac nha hang khach san va cac co so kinh doanh an uong khac voi cac hinh thuc phuc vu da dang khac nhau nguoi hoc co duoc kha nang lam viec doc lap lam viec theo nhom va ung dung ky thuat cong nghe vao cong viec co dao duc suc khoe luong tam nghe nghiep co y thuc ky luat tac phong cong nghiep co kha nang to chuc va thuc hien cac nhiem vu cua dich vu nha hang nguoi hoc co kha nang tim viec lam tu tao viec lam hoac tiep tuc hoc len trinh do cao hon sau khi tot nghiep sau khi hoc xong neu dat yeu cau nguoi hoc co duoc cac kien thuc va ky nang can thiet de co the dam duong duoc cac vi tri tu nhan vien phuc vu truc tiep truong nhom nghiep vu va cac vi tri khac trong nha hang tuy theo kha nang ca nhan va yeu cau cua cong viec img 3 thoi gian dao tao 03 thang thuc hanh nghiep vu nha hang chiem 2 3 chuong trinh dao tao 4 noi dung khoa hoc nghiep vu nha hang le tan va cac ky nang co ban cua le tan quan tri dich vu bar va cac ky nang ban hang quay bar quan tri nghiep vu ban va ky nang giao tiep voi khach hang ky nang nghiep vu lanh dao quan tri nang cao ky nang thuyet khach quan tri nang cao 5 ket qua dat duoc ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi so cap nghe quan ly dich vu nha hang khach san co gia tri tren toan quoc duoc di thuc tap trong cac nha hang khach san lon tai ha noi sau khi tot nghiep khoa hoc hoc vien co the dam nhiem tot cac cuong vi quan tri ban quan tri bar va quan tri le tan duoc gioi thieu va duoc nhan vao lam viec tai cac nha hang khach san co thuong hieu 6 hoc phi 2 500 000d khoa hoc hoc vien 7 co hoi viec lam hoc vien co co hoi lam viec tai cac khach san nha hang hay o cac co so kinh doanh dich vu an uong cam ket gioi thieu viec lam mien phi cho hoc vien ho tro tu van mo co so kinh doanh an uong ket thuc khoa hoc hoc vien duoc cap chung chi so cap nghe ve nghiep vu dich vu nha hang chung chi co gia tri su dung tren toan quoc va vo thoi han theo quy dinh cua tong cuc day nghe cap dia diem hoc tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung doi dien sieu thi bigc nha trang tai lam dong so 159 nguyen cong tru phuong 2 tp da lat tai binh dinh so 168 nguyen thi dinh p nguyen van cu tp quy nhon tai can tho so 103 duong nguyen hien p an binh q ninh kieu tai ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac quan hai chau tai tp hcm 195 duong d2 quan binh thanh cac tinh khac vui long lien he chi tiet ly do ban nen chon khoa hoc dao tao chinh quy luon cap nhat kien thuc thuc tien giam hoc phi cho dang ky nhom 5 nguoi va giam 10 hoc phi cho cac chuong trinh hoc tiep theo giang vien la nhung chuyen gia dang cong tac trong nganh tai cac nha hang khach san cao cap khu resort thoi gian hoc linh dong co the doi ca hoc hoac duoc bao luu thoi gian hoc trong 6 thang duoc hoc tap trong moi truong chuyen nghiep day du tien nghi dung cu gioi thieu viec lam ban se co co hoi duoc lam viec tai khach san tu 3 5 sao chuan quoc te moi chi tiet vui long lien he