chieu sinh khoa hoc van thu luu tru tai da lat ban muon thi cong chuc ngach van thu van thu trung cap ban muon nang cao thanh thao cac ky nang soan thao van ban va ky nang van phong ha y tham gia dang ki ngay kho a ho c cu a chu ng toi chu ng toi cam ke t dem de n cho ba n su ha i lo ng va cha t luo ng nha t dat biet nhan dao tao theo hop dong tai don vi 1 doi tuong la can bo cong chuc vien chuc truc tiep lam van thu luu tru trong cac co quan to chuc co nhu cau thi nang ngach cong chuc hoac thang hang vien chuc va nguoi co nhu cau dang ky tuyen dung lam cong chuc vien chuc van thu luu tru cac co quan to chuc 2 thoi gian hoc khoa chu nhat sang 8h 11h30 chieu 13h30 16h 14 buoi khoa toi 2 4 6 hoc 18h 20h30 16 buoi 3 hoc phi 2 200 000d hoc vien bao gom tai lieu le phi thi cap chung chi phi vat 4 chu ng chi do truo ng trung ca p cong nghe ha no i ca p chung chi la mot trong cac dieu kien de hoc vien co the thi cong chuc ngach van thu van thu trung cap 5 noi dung hoc 1 the thuc va ky thuat trinh bay van ban 2 quy trinh soan thao va ngon ngu van ban hanh chinh 3 soan thao mot so van ban thong dung 4 soan thao mot so van ban thong dung tiep 5 tong quan van hoa cong so va xay dung van hoa cong so 6 ky nang nghe noi 7 ky nang thuyet trinh thuyet phuc 8 ky nang to chuc hoi nghi hoi thao 9 nhung van de chung ve tai lieu phong va kho luu tru 10 thu thap bo sung va xac dinh gia tri tai lieu luu tru 11 to chuc khoa hoc tai lieu trong luu tru co quan 12 ky nang ung dung cong nghe thong tin va vien thong quan tri tai lieu so tren moi truong mang 13 quan ly va giai quyet van ban 14 quan ly va su dung con dau 15 lap ho so hien hanh ly thuyet 16 lap ho so hien hanh thuc hanh dia diem hoc tai nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung doi dien sieu thi bigc nha trang tai lam dong so 159 nguyen cong tru phuong 2 tp da lat tai binh dinh so 168 nguyen thi dinh p nguyen van cu tp quy nhon tai can tho so 103 duong nguyen hien p an binh q ninh kieu tai ha noi 451 hoang quoc viet cau giay ha noi tai da nang so 4 tieu la phuong hoa cuong bac quan hai chau tai tp hcm 195 duong d2 quan binh thanh cac tinh khac vui long lien he chi tiet moi chi tiet xin vui long lien he dia chi cong ty co phan giao duc viet nam chi nha nh nha trang so 159 nguyen cong tru phuong 2 tp da lat email trucpt giaoducvietnam edu vn