thong bao tuyen sinh chung chi quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chuyen vien chinh can cu nghi dinh 18 2010 nd cp ngay 5 3 2010 cua chinh phu ve dao tao boi duong cong chuc can cu thong tu 19 2014 tt bnv ngay 4 12 2014 cua bo noi vu quy dinh huong dan cong tac dao tao boi duong vien chuc can cu cong van 62 bdcb ttptdt ngay 18 03 2015 ve viec hop tac dao tao giua cong ty co phan giao duc viet nam voi truong dai hoc noi vu bo noi vu nham dap ung nhu cau hoc tap cua cac can bo cong chuc vien chuc tren dia ban thanh pho chung toi xin thong bao to chuc cac khoa boi duong kien thuc quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chuyen vien chinh tai ha noi tp ho chi minh nhu sau 1 doi tuong cong chuc vien chuc ngach can su va tuong duong co thoi gian giu ngach toi thieu 03 nam cong chuc vien chuc ngach chuyen vien va tuong duong ke ca cong chuc du bi chua qua khoa boi duong kien thuc quan ly nha nuoc cong chuc quan ly cap phong va du nguon cong chuc quan ly cap phong doi tuong chuyen tu cac co quan hanh chinh su nghiep doanh nghiep nha nuoc sang cac co quan hanh chinh su nghiep nhung chua duoc boi duong kien thuc quan ly nha nuoc 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 8 nam 2013 va quyet dinh so 51 qd bnv ngay 22 thang 01 nam 2013 cua bo truong bo noi vu ban hanh 3 van bang chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi boi duong quan ly nha nuoc chuyen vien chinh theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu do truong dai hoc noi vu bo noi vu cap 4 khai giang se thong bao den tung hoc vien hoc vao ca ngay thu 7 chu nhat hang tuan 5 dia diem hoc kinh phi to chuc khoa hoc tai ha noi tang 2 so 451 hoang quoc viet cau giay ha no hoc phi 3 400 000d hv khoa hoc tai tp ho chi minh so 195 duong d2 quan binh thanh tp ho chi minh hoc phi 4 000 000d hoc vien tai nghe an so 36 nguyen duc canh p luong binh tp vinh nghe an 6 lich khai giang se bao cu the toi tung hoc vien lien he 0902 86 86 84 ms xuyen p dao tao de biet thong tin chi tiet ii chuong trinh boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh 1 doi tuong lanh dao cap vu va tuong duong lanh dao cap so va tuong duong lanh dao cap phong va tuong duong chuyen vien chinh va tuong duong chua qua khoa hoc boi duong kien thuc qlnn chuong trinh chuyen vien chinh chuyen vien va tuong duong co thoi gian giu ngach chuyen vien va tuong duong tu 06 nam tro len doi voi dien quy hoach thi tu 03 nam tro len doi voi cac to chuc chinh tri to chuc chinh tri xa hoi doanh nghiep nha nuoc la can bo co muc luong tuong duong tu 3 00 tro len doi voi cac don vi thuoc luc luong vu trang la can bo quan nhan tham gia quan ly co ham cap tu thuong uy tro len 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 8 nam 2013 va quyet dinh so 975 qd bnv ngay 28 thang 08 nam 2013 cua bo truong bo noi vu ban hanh 3 van bang chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi boi duong quan ly nha nuoc chuyen vien chinh theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu do truong dai hoc noi vu bo noi vu cap 4 thoi gian hoc 2 thang hoc vao cac buoi toi 2 3 4 5 tu 18h 20h 5 dia diem hoc hoc phi tai ha noi tang 2 so 451 hoang quoc viet cau giay ha no hoc phi 3 600 000d hv khoa hoc tai tp ho chi minh so 195 duong d2 quan binh thanh tp ho chi minh hoc phi 5 000 000d hoc vien tai nghe an so 36 nguyen duc canh p luong binh tp vinh nghe an 6 lich khai giang se bao cu the toi tung hoc vien lien he 0902 86 86 84 ms xuyen p dao tao de biet thong tin chi tiet lien he dang ky hoc cong ty co phan hop tac giao duc toan cau tai ha noi so 451 duong hoang quoc viet cau giay ha noi tai tp ho chi minh so 8 nguyen ngoc loc quan 10 nga ba duong 3 2 ngo quyen nguyen ngoc loc hotline 0902 86 86 84 ms xuyen phong dao tao email kimxuyen giaoducvietnam edu vn website http giaoductoancau vn don vi xac dinh nhu cau dao tao gui phieu dang ky qua duong buu dien hoac fax va lien he dien thoai theo dia chi tren de phoi hop trien khai noi nhan nhu tren luu vt giam doc