so ke hoach dau tu tp ha noi cong ty cp giao duc viet nam so 2014 gdvn qldt v v tb mo cac lop boi duong kien thuc quan ly nha nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam doc lap tu do hanh phuc ha noi nam 2014 kinh gui thu truong don vi nham chuan hoa cong tac can bo va nang cao nang luc quan ly nha nuoc cho can bo cong chuc dang cong tac tai cac co quan to chuc nha nuoc dia phuong du dieu kien thi nang ngach chuyen vien chuyen vien chinh va tuong duong i lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien 1 muc dich chung cua khoa hoc trang bi cap nhat nhung kien thuc can thiet ve quan ly nha nuoc va ky nang thuc thi cong viec dong thoi tang cuong y thuc phuc vu nhan dan nham nang cao nang luc cong tac cua cho can bo cong chuc vien chuc trong thuc hien nhiem vu va quyen han va trach nhiem duoc giao chuan hoa ngach chuyen vien cho can bo cong chuc vien chuc phu hop voi vi tri viec lam va thoi gian cong tac theo quy dinh cua bo noi vu chung chi hoan thanh chuong trinh qlnn ngach chuyen vien la co so dieu kien bat buoc de can bo cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh 900 qd bnv ngay 06 thang 8 nam 2013 cua bo truong bo noi vu ban hanh phu luc kem theo 3 doi tuong can bo cong chuc vien chuc ngach can su dang lam viec trong cac co quan nha nuoc cac to chuc dang doan the va doanh nghiep nha nuoc co thoi gian giu ngach toi thieu 03 nam can bo cong chuc vien chuc dang trong thoi gian tap su chuyen vien co nhu cau tham du khoa hoc 4 dia diem to chuc khoa hoc tai ha noi va cac tinh co nhu cau 5 van bang chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi boi duong quan ly nha nuoc chuyen vien chinh theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu do truong dao tao boi duong can bo cong chuc bo noi vu cap 6 kinh phi to chuc khoa hoc 3 400 000 d hv khoa 7 thoi gian hoc 1 5 thang ii lop boi duong quan ly nha nuoc ngach chuyen vien chinh 1 muc dich chung cua khoa hoc phat trien nang luc thuc thi cong vu cho can bo cong chuc vien chuc ngach chuyen vien chinh phu hop voi tieu chuan theo quy dinh va dap ung yeu cau cai cach hanh chinh nha nuoc chuan hoa ngach chuyen vien chinh cho can bo cong chuc vien chuc phu hop voi vi tri viec lam va thoi gian cong tac theo quy dinh cua bo noi vu chung chi hoan thanh chuong trinh qlnn ngach chuyen vien chinh la co so dieu kien bat buoc de can bo cong chuc vien chuc du tieu chuan bo sung ho so du thi nang ngach tuong duong va cao hon 2 noi dung chuong trinh thuc hien theo chuong trinh do bo noi vu ban hanh theo quyet dinh so 975 qd bnv ngay 28 thang 08 nam 2013 cua bo noi vu phu luc kem theo 3 doi tuong can bo cong chuc vien chuc co ma ngach 01 002 va tuong duong nhung can bo lam trong cac to chuc dang va doan the co muc luong tu 3 33 tro len can bo cong chuc vien chuc co it nhat 6 nam giu ngach chuyen vien va cac doi tuong khac co nhu cau tham du khoa hoc 4 dia diem to chuc khoa hoc tai ha noi va cac tinh co nhu cau 5 van bang chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien dat yeu cau duoc cap chung chi boi duong quan ly nha nuoc chuyen vien chinh theo quy dinh cua nghi dinh so 18 2010 nd cp cua chinh phu do truong dao tao boi duong can bo cong chuc bo noi vu cap 6 kinh phi to chuc khoa hoc 3 600 000 d hv khoa 7 thoi gian hoc 1 5 thang iii dia diem lien he dang ky hoc cong ty co phan giao duc viet nam tru so tang 2 so 451 duong hoang quoc viet cau giay ha noi mien trung so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau da nang mien nam so 195 duong d2 quan binh thanh tp ho chi minh email kimxuyen giaoducvietnam edu vn don vi xac dinh nhu cau dao tao gui phieu dang ky qua duong buu dien hoac fax va lien he dien thoai theo dia chi tren de phoi hop trien khai tran trong cam on noi nhan nhu tren luu vt giam doc dao xuan dung cong hoa xa hoi chu nghia viet nam doc lap tu do hanh phuc phieu dang ky hoc vien tham du boi duong ngan han nam 2014 kinh gui don vi dao tao lop hoc qlhcnn ngach chuyen vien va chuyen vien chinh ten don vi dia chi so dien thoai fax thu truong don vi dang ky cho cac can bo co ten duoi day tham gia lop boi duong ghi ten chuong trinh boi duong tt ho va ten don vi cong tac dien thoai lien he 1 2 3 4 5 de nghi phong quan ly dao tao tiep nhan va gui thong bao nhap hoc cho cac hoc vien thu truong don vi ky ten dong dau