truong dai hoc su pham ha noi 2 thong bao tuyen sinh khoa hoc quan ly truong mam non tai nha trang da lat phu yen ninh thuan ho chi minh ha noi da nang can tho dat biet nhan dao tao tai don vi tren toan quoc hien nay hau het cac truong mam non duoc xay dung va thanh lap tren dia ban toan quoc ngay cang nhieu de mo mot truong mam non chuyen nghiep dung theo tieu chuan cua bo giao duc dao tao thi yeu cau cac anh chi phai co chung chi quan ly mam non vay noi dau dao tao chung chi quan ly mam non chuyen nghiep va cap chung chi nhanh nhat hay den voi chung toi truong dai hoc su pham ha noi 2 thong bao chieu sinh khoa hoc quan ly mam non tren toan quoc i muc tieu phat trien nang luc cho cbql truong mam non ve lanh dao quan ly truong hoc chu dong trong doi moi lanh dao quan ly de phat trien nha truong trong boi canh doi moi van ban va toan dien nen giao duc phat huy nhung gia tri cua nha truong va xa hoi cho su nghiep phat trien gd dt voi nhiem vu trung tam la nang cao chat luong giao duc phuc vu cong cuoc doi moi tang cuong nang luc lanh dao de cbql truong mam non nhan thuc duoc su mang xay dung duoc tam nhin biet chon lua mo hinh va phong cach lanh dao phu hop tang cuong kien thuc ky nang quan ly giao duc de cbql truong mam non tu hoc phat trien nang luc ban than ii doi tuong can bo quan ly cac co so giao duc mam non iii chuong trinh boi duong a phan thu nhat kien thuc ky nang ve lanh dao va quan ly truong mam non 1 duong loi phat trien gd dt 2 lanh dao va quan ly tong quan ve khoa hoc quan ly va quan ly giao duc quan ly su thay doi 3 quan ly hanh chinh nha nuoc ve giao duc dao tao quan ly hanh chinh nha nuoc ve giao duc dao tao quan ly va thuc thuc thi he thong van ban quan ly nha nuoc trong gd dt thanh tra kiem tra trong giao duc mam non danh gia kiem dinh chat luong giao duc mam non 4 quan ly nha truong lap ke hoach phat trien truong mam non to chuc thuc hien chuong trinh giao duc va quan ly hoat dong nuoi duong cham soc va giao duc tre trong truong mam non quan ly hoat dong nghien cuu khoa hoc su pham ung dung va sang kien kinh nghiem tai cac truong mam non quan ly nhan su trong truong mam non quan ly tai chinh tai san trong truong mam non xay dung va phat trien cac moi quan he cua cac truong mam non xay dung va phat trien van hoa nha truong ung dung cong nghe thong tin va truyen thong trong truong mam non 5 ky nang ho tro quan ly truong mam non ky nang dam phan va to chuc cuoc hop ky nang ra quyet dinh ky nang lam viec nhom phong cach lanh dao phan thu hai nghien cuu thuc te va viet tieu luan cuoi khoa iv thong tin khoa hoc hoc phi 3 500 000d 1 hoc vien thoi gian dao tao 3 thang ho so nhap hoc phieu dang ky hoc nghe theo mau co xac nhan ban sao chung thuc bang tn thcs thpt tc cd dh 2 anh 3x4 anh chup khong qua 6 thang uu dai giam hoc phi khi dang ky nhom truoc ngay khai giang lien he de biet them chi tiet ket thuc khoa hoc hoc vien duoc truong dai hoc su pham ha noi 2 cap chung chi quan ly mam non chung chi co gia tri su dung tren toan quoc va vo thoi han theo quy dinh cua tong cuc day nghe cap dia diem hoc hn so 457 duong hoang quoc viet q cau giay ha noi da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau tp da nang hcm so 195 duong d2 p 25 q binh thanh tp ho chi minh hoac so 08 duong nguyen ngoc loc phuong 14 quan 10 tp ho chi minh nha trang so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung tp nha trang lam dong so 50 so cu 18 quang trung tp da lat binh dinh so 168 nguyen thi dinh p nguyen van cu tp quy nhon dac lac tp buon ma thuot gia lai tp pleiku binh thuan tp phan thiet cac tinh khac vui long lien he chi tiet moi thong tin chi tiet xin vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam so 195 duong d2 phuong 25 quan binh thanh ho chi minh hotline ms truc phong tuyen sinh email trucpt at giaoducvietnam edu vn