dang ky lien he 01684 077 047 linh de duoc tu van ban hoc khong dung chuyen nganh huong dan vien du lich ban muon co chung chi du lich de xin doi the huong dan vien du lich dao tao cap toc giup ban rut ngan thoi gian xin doi the huong dan vien thoi gian hoc linh dong luon tao moi dieu kien tot nhat cho hoc vien loai van bang duoc cap chung chi huong dan vien du lich dieu kien de lam the hanh nghe huong dan vien du lich chuong trinh dao tao khung 1 thang hoc phi 1 8 trieu doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep dh nganh du lich tro lien nhung khong phai la chuyen nganh huong dan du lich chuong trinhdao tao khung 2 thang hoc phi 2 4 trieu doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep trung hoc cd nganh du lich khong phai phai chuyen nganh huong dan du lich hoac co bang tot nghiep dh tro len thuoc khoi kinh te khoa hoc xa hoi va nhan van chuong trinh dao tao khung 3 thang hoc phi 3 2 trieu doi tuong dao tao hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep tc cd chuyen nganh khac hoac co bang tot nghiep dh tro len thuoc cac khoi nganh khoa hoc tu nhien khoa hoc ky thuat kinh te chung chi chung chi do truong tc cong nghe ha noi cap theo quy dinh cua tong cuc du lich thoi gian hoc t2 4 6 hang tuan hoac ca ngay t7 cn lich khai giang lien he ho so dang ky hoc phieu dang ky hoc do co so chieu sinh cap ban sao giay khai sinh ban sao co cong chung bang tot nghiep dai hoc trung cap cao dang 02 anh 3 4 noi dung khoa hoc he 1 thang phan 1 kien thuc co so 45 tiet dia ly viet nam va tinh hinh kinh te xa hoi viet nam lich su viet nam van hoa viet nam he thong chinh tri va cac van ban phap luat lien quan den du lich phan 2 kien thuc nganh va nghiep vu 90 tiet tuyen diem du lich viet nam va xay dung chuong trinh du lich tam ly khach du lich giao tiep ung xu trong du lich pham chat dao duc nghe huong dan du lich nghiep vu huong dan du lich thuc hanh huong dan du lich phan 3 thuc tap cuoi khoa he 2 thang phan 1 kien thuc co so 90 tiet dia ly viet nam va tinh hinh kinh te xa hoi viet nam lich su viet nam khai quat lich su van minh the gioi van hoa viet nam he thong chinh tri va cac van ban phap luat lien quan den du lich phan 2 kien thuc nganh va nghiep vu 165 tiet tong quan du lich quan tri kinh doanh lu hanh tuyen diem du lich viet nam tam ly khach du lich giao tiep ung xu trong du lich pham chat dao duc nghe huong dan du lich nghiep vu huong dan du lich thuc hanh huong dan du lich phan 3 thuc tap cuoi khoa he 3 thang phan 1 kien thuc co so 156 tiet dia ly viet nam va tinh hinh kinh te xa hoi viet nam lich su viet nam khai quat lich su van minh the gioi van hoa viet nam he thong chinh tri va cac van ban phap luat lien quan den du lich phan 2 kien thuc nganh va nghiep vu 180 tiet tong quan du lich quan tri kinh doanh lu hanh tuyen diem du lich viet nam tam ly khach du lich giao tiep ung xu trong du lich pham chat dao duc nghe huong dan du lich nghiep vu huong dan du lich thuc hanh huong dan du lich phan 3 thuc tap cuoi khoa moi thong tin chi tiet vui long lien he 01684 077 047 linh cong ty co phan giao duc viet nam phong 1a9 ngo 215 tran quoc hoan cau giay ha noi