truong cao dang nghe van lang ha noi thong bao khai giang khoa hoc nghiep vu buong phong khach san nghiep vu luu tru tai nha trang da lat phu yen binh dinh dat biet nhan dao tao hop dong theo nhu cau tai don vi ban muon lam nhan vien buong phong tai khach san 3 5 sao ban muon nang cao ki nang nghiep vu de co su thang tien cao hon hay can bo sung chung chi de hoan thien ho so nang sao khach san hien nay tai cac khach san lon tieu chuan quoc te dang rat can doi ngu nhan vien buong phong gioi ve ky nang nghiep vu day cung chinh la co hoi viec lam thu nhap luong cao cho nhieu nguoi muon lam viec trong linh vuc khach san ma khong doi hoi bang cap cao hay den voi khoa hoc nghiep vu buong phong khach san nghiep vu luu tru tai nha trang da lat cua chung toi ban se duoc duoc cung cap day du kien thuc va ki nang thuc te tu doi ngu giang vien uy tin nhiet tinh duoc thuc tap trong cac khach san lon va co co hoi duoc nhan lam viec voi muc thu nhap hap dan duoc nhieu uu dai hoc phi khi dang ky tu 2 nguoi tro len duoc ho tro gioi thieu viec lam khi ket thuc khoa hoc duoc cap chung chi nhanh chong dung thoi han duoc hoc trong moi truong tien nghi sach se img nhung ai co the tham gia khoa hoc nghiep vu buong phong khach san nghiep vu luu tru tai nha trang da lat cua chung toi nguoi tot nghiep tu thcs tro len sinh vien khong chuyen ve linh vuc le tan khach san cac can bo doanh nghiep khach san nha nghi co nhu cau nang cao trinh do chuyen mon cua nhan vien nguoi can bo sung chung chi nghiep vu buong khach san nghiep vu luu tru de nang sao khach san noi dung khoa hoc img 1 cac mon co so khai niem ve khach san to chuc khach san va bo phan phong to chuc bo phan phong tam ly khach du lich ky nang giao tiep cac dich vu phuc vu khac giat ui hap tay cham soc cay canh cam hoa gioi thieu dung cu thiet bi va hoa chat su dung co ban nhan su chuc nang va nhiem vu cua nhan vien phuc vu phong 2 cac mon nghiep vu buong gioi thieu tong quan ve nghiep vu buong img chuan bi ket thuc cong viec phuc vu phong khach dich vu phuc vu vao buoi toi kiem tra phong khach khu vuc cong cong va cac loai lau don cong viec cua bo phan phong cach giao tiep voi khach cach xu ly khieu nai cua khach ky thuat va cong viec don phong thao tac lam giuong hut bui nem tham va cach tay ve sinh cac chat lieu go kim loai guong soi ve sinh noi cong cong ve sinh toilet phong tam quy trinh giao nhan giat ui ban giao ca on tap va kiem kiem tra cuoi khoa thoi gian hoc 02 thang hoc phi 3 000 000 khoa hoc phi tron khoa thu tuc nhap hoc don dang ky hoc nghe theo mau cua trung tam 01 anh 4 x 6 2 anh 3x4 ghi ro hoc ten va ngay thang nam sinh cmt photo chung chi ket thuc khoa hoc nghiep vu buong khach san nghiep vu luu tru tai nha trang da lat hoc vien dat yeu cau se duoc cap chung chi so cap nghe co gia tri tren toan quoc va vo thoi han img moi chi tiet vui long lien he phong tuyen sinh chi nhanh tp nha trang d c so 33 duong b1 khu do thi vinh diem trung phuong ngoc hiep tp nha trang email trucpt giaoducvietnam edu vn