bo giao duc va dao tao truong dai hoc thanh tay thong bao v v tuyen sinh dao tao trinh do thac si nganh quan tri kinh doanh nam 2016 dieu hanh boi he thuc hanh chat luong cao dac diem noi bat cua chuong trinh bang cap duoc cong nhan boi bo giao duc va dao tao giang vien la cac chuyen gia hang dau tai cac doanh nghiep thoi gian hoc nang dong chi phi thap nhat dia diem thoi gian hinh thuc dao tao dia diem tang 3 toa nha m5 91 nguyen chi thanh dong da ha noi thoi gian dao tao 18 24 thang hinh thuc dao tao chinh quy hoc phi 19 500 000d 1 nam ho so du thi 1 don du thi cao hoc 2 so yeu ly lich 3 ban sao bang tot nghiep dai hoc 4 ban sao bang diem dai hoc 5 giay chung nhan suc khoe 6 03 anh 4x6cm lich thi 1 nam co 02 dot thi thang 04 va thang 11 hang nam moi thong tin xin vui long lien he phong quan ly dao tao dc tang 3 toa nha m5 91 nguyen chi thanh dong da ha noi