nham nang cao ky nang hoc lai xe so tu dong cung nhu so san goi hoc co ban so san 5 5t so tu dong b1 gia 6 5t chuong trinh hoc lai xe tron goi hoc 1 duoc 2 hoc phi 7 5t tron goi so san 8 5t so tu dong hoc tai truong va thi truong nhieu thuan loi cho hoc vien thoi gian hoc thi trong vong 03 3 5 thang ho so bao gom cmnd pho to 01 giay kham suc khoe 6 anh 3x4 ao so mi co co hoc tai truong va thi tai truong nhieu thuan loi cho hoc vien 1 tuan hoc 2 buoi time tu chon hoc tu luc nop ho so den luc thi k tinh buoi hay time hoc hoc la lai ngoai duong pho gan thi moi hoc xa hinh de sau khi co bang k pai di bo tuc hay ren luyen them sau khi hoc xong xe so san se dc hoc lai tren xe so tu dong de co ky nang doi vs tat ca cac loai xe hoc tren xe kia forte 2011 day du trang thiet bi tien nghi an toan cho time tham gia hoc lai mua he thi mat mua dong thi am a xe sach se k am moc cu ky