doi tuong tham gia hoc autocad cac ban hoc sinh pho thong trung hoc va trung hoc chuyen nghiep sinh vien dai hoc chuyen ve cong nghe thong tin va khong chuyen cac can bo dang cong tac tai cac co quan nha nuoc khu cong nghiep doanh nghiep va moi thanh phan deu co the tham gia mon hoc thoi luong hoc autocad 25 buoi hoc phi cad 2d 1 200 000d 1 hoc vien cad 3d 1 500 000d 1 hoc vien noi dung chinh cua hoc phan bai 1 lam quen voi autocad phuong thuc truy bat diem va nhap diem chinh xac bai 2 thiet lap ban ve co ban va cac he toa do bai 3 cac lenh ve co ban trong autocad bai 4 cac lenh hieu chinh bai 5 cac lenh ve nhanh bai 6 quan ly cac doi tuong lop mau va duong net bai 7 hinh cat mat cat va ky hieu vat lieu bai 8 ghi va hieu chinh van ban bai 9 ghi kich thuoc bai 10 tao ty le ban ve va in an ket thuc khoa hoc ban co the ve kien truc cac loai ve ky thuat ve so do ve thiet ke ve my thuat ve trang tri phuong tien va dieu kien hoc tap khoa hoc duoc ap dung bang phuong phap giang day moi hoc vien duoc nghe giang ly thuyet truc tiep tren may tinh va may chieu lam bai tap thuc hanh doc tai lieu nghien cuu sach tham khao truc tiep tren may thong qua website noi bo cua trung tam voi doi ngu can bo giao vien tu cac truong ky thuat co trinh do chuyen mon nghiep vu va tam huyet de truyen thu nhung kien thuc ve thiet ke moi hoc vien duoc thuc hanh tren mot may tinh rieng cau hinh cao duoc trang bi giao trinh ly thuyet bai tap thuc hanh sat voi thuc te trong toan bo khoa hoc co so vat chat tien nghi va dung cu day du dam bao cho viec tiep thu va ngoi hoc thoai mai moi truong giao duc chuyen nghiep quyen loi hoc vien duoc trang bi toan bo giao trinh ly thuyet bai tap thuc hanh trong khoa hoc duoc thuc hanh them tu van mien phi sau khoa hoc truy cap internet mien phi vao gio nghi va chu nhat hang tuan sua chua may tinh cai dat phan mem mien phi giam hoc phi khi dang ky hoc mon tiep theo tai trung tam dam bao chat luong dau ra cho hoc vien khong dat ket qua thi se duoc hoc lai mien phi trong qua trinh hoc hoc vien duoc tham gia bai thi kiem tra chat luong va bai thi cuoi khoa ket qua dat yeu cau tro len se duoc cap chung chi cong nhan tren toan quoc moi chi tiet vui long lien he hoac dang ky truc tiep tai cong ty co phan giao duc viet nam phong 1a9 ngo 235 tran quoc hoan cau giay ha noi