nghe huong dan vien du lich la mot pham tru rong bao gom nghe huong dan vien du lich noi dia va huong dan vien du lich quoc te do la mot nguoi hoac mot nhom nguoi su dung cac hinh thuc phuong phap can thiet de huong dan gioi thieu cho mot hoac mot nhom nguoi thuc hien chuyen tham quan trong thoi gian nhat dinh va no da tro thanh mot trong nhung nganh nghe hot duoc gioi tre kha yeu thich ngay nay vay de tro thanh mot huong dan vien du lich chuyen nghiep ban phai co nhung yeu to nao dieu kien chung de cap the huong dan vien du lich co quoc tich viet nam thuong tru tai viet nam co nang luc hanh vi dan su day du co suc khoe tot pham chat dao duc tot khong mac benh truyen nhiem su dung thanh thao it nhat 1 ngoai ngu da tot nghiep chuyen nganh du lich hoac da tham gia khoa hoc nghiep vu huong dan vien du lich ngan han va co chung chi huong dan vien du lich theo dung tieu chuan cua tong cuc du lich viet nam dieu kien cap the huong dan vien du lich noi dia cac truong hop duoc cap the huong dan vien du lich noi dia nhu sau 1 da tot nghiep cao dang dai hoc chuyen nganh huong dan vien du lich 2 doi voi nhung truong hop khong nam trong muc 01 thi tot nghiep cac truong cao dang dai hoc nganh du lich nhung khong phai chuyen nganh huong dan vien thi phai trai qua khoa dao tao nghiep vu huong dan vien du lich he 1 thang tot nghiep truong trung cap nganh du lich nhung khong phai chuyen nganh huong dan vien hoac tot nghiep cac truong dai hoc thuoc khoi khoa hoc xa hoi khoi kinh te va cac truong ngoai ngu phai co chung chi nghiep vu huong dan vien du lich he 2 thang tot nghiep cac truong dai hoc cao dang trung cap khac thuoc khoi khoa hoc tu nhien cong nghe thong tin phai co chung chi nghiep vu huong dan vien du lich he 3 thang dieu kien de cap the huong dan vien du lich quoc te 1 tot nghiep dai hoc chuyen nganh huong dan vien du lich tro len 2 cac truong hop khong thuoc muc 01 thi can phai co chung chi nghiep vu huong dan vien du lich he 1 thang cho nhung ban tot nghiep dai hoc khoi du lich nhung khong phai chuyen nganh huong dan vien can phai co chung chi nghiep vu huong dan vien du lich he 2 thang doi voi nhung ban tot nghiep dai hoc cac truong thuoc khoi khoa hoc xa hoi khoi kinh te ngoai ngu can phai co chung chi nghiep vu huong dan vien du lich he 3 thang doi voi nhung ban tot nghiep cac truong dai hoc khac thuoc khoi khoa hoc tu nhien cong nghe thong tin va cac khoi khac 3 iefl tu 500 diem tro len 4 toeic tu 650 diem tro len thong tin cac khoa hoc ban vui long xem them khoa hoc nghiep vu huong dan vien du lich lien he vu hoang