ban dang la ke toan vien ban muon nang cao kien thuc nghiep vu ve ke toan ban muon thang tien trong nghe nghiep khoa boi duong ke toan truong doanh nghiep va boi duong ke toan truong hanh chinh su nghiep do cong ty co phan giao duc viet nam to chuc se giup ban dat duoc mong muon cua minh chuong trinh boi duong ke toan truong doanh nghiep va boi duong ke toan truong hanh chinh su nghiep gom 10 11 chuyen de thong tu so 199 2011 tt btc cua bo tai chinh ban hanh va duoc ap dung tu ngay 1 thang 4 nam 2012 thong nhat trong ca nuoc noi dung chuong trinh boi duong ke toan truong doanh nghiep phan 1 kien thuc chung chuyen de 1 phap luat lien quan den doanh nghiep chuyen de 2 quan ly tai chinh doanh nghiep chuyen de 3 phap luat ve thue chuyen de 4 tham dinh du an dau tu chuyen de 5 quan he tin dung thanh toan va bao lanh giua dn voi ngan hang tai chinh va to chuc tai chinh phan 2 kien thuc va nghiep vu chuyen de 6 phap luat ke toan chuyen de 7 to chuc cong tac ke toan va vai tro nhiem vu ke toan truong dn chuyen de 8 ke toan tai chinh doanh nghiep chuyen de 9 to chuc ke toan quan tri doanh nghiep chuyen de 10 bao cao tai chinh va phan tich tai chinh doanh nghiep chuyen de 11 kiem toan va kiem toan bao cao tai chinh doanh nghiep noi dung chuong trinh boi duong ke toan truong hanh chinh su nghiep phan kien thuc chung chuyen de 1 phap luat ve kinh te ap dung cho cac don vi thuoc linh vuc ke toan nha nuoc chuyen de 2 to chuc quan ly du toan cap phat quyet toan thu chi ngan sach nha nuoc nsnn don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi ngan sach nha nuoc chuyen de 3 mo va quan ly tai khoan kiem soat chi nsnn qua kho bac nha nuoc chuyen de 4 tai chinh cac don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn ii phan kien thuc nghiep vu chuyen de 5 phap luat ve ke toan to chuc cong tac ke toan vai tro nhiem vu cua ke toan truong chuyen de 6 ke toan ngan sach nha nuoc va hoat dong nghiep vu kho bac chuyen de 7 ke toan don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn chuyen de 8 bao cao tai chinh bao cao quyet toan don vi thu chi ngan sach don vi hanh chinh su nghiep chuyen de 9 phan tich bao cao tai chinh don vi thu chi ngan sach don vi co su dung kinh phi nsnn va don vi khong su dung kinh phi nsnn chuyen de 10 kiem toan bao cao tai chinh bao cao quyet toan don vi thu chi nsnn va don vi hanh chinh su nghiep giang vien cac chuyen gia va giang vien da tham gia giang day nhieu khoa hoc cua trung tam ke toan quoc gia co kien thuc ly luan va nhieu kinh nghiem trong cac linh vuc o bo tai chinh truong dai hoc kinh te quoc dan truong dai hoc luat truong cao dang tai chinh va quan tri kinh doanh moi truong hoc tap phong hoc rong rai thoang mat dam bao tieu chi hoc tap va lam viec trong mot moi truong chuyen nghiep chung chi tot nghiep hoc vien se duoc cap chung chi boi duong ke toan truong doanh nghiep hoac boi duong ke toan truong hanh chinh su nghiep do bo tai chinh phat hanh thu tuc nhap hoc 02 giay xac nhan thoi gian cong tac theo mau quy dinh dinh kem 02 ban sao bang tot nghiep photo cong chung khong qua 6 thang 02 chung minh nhan dan photo 08 anh 3x4cm ghi ro ho ten ngay thang nam sinh va noi sinh sau anh thoi gian hoc 2 thang lich khai giang moi nhat vui long lh 0168 720 4312 hoc phi lop ke toan truong doanh nghiep 1 500 000d khoa hoc lop ke toan truong hanh chinh su nghiep 2 000 000d khoa hoc den voi chung toi ban se co mot dich vu dao tao voi chat luong tot nhat dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia email minhminhnguyen1011 gmail com yahoo minh minh12390 mobile 0168 720 4312 ms minh tai tp ho chi minh so 195 duong d2 p 25 q binh thanh tp hcm tai ha noi co so 1 nha 2 day a5 tap the giao vien dh ngoai ngu dhqg cau giay ha noi co so 2 tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc tuyen sinh ke toan truong 0168 720 4312 dia chi hoc ke toan truong 0168 720 4312 hoc ke toan truong cua bo tai chinh 0168 720 4312 dao tao ke toan truong 0168 720 4312 tuyen sinh ke toan truong dia chi hoc ke toan truong hoc ke toan truong cua bo tai chinh dao tao ke toan truong tuyen sinh ke toan truong dia chi hoc ke toan truong hoc ke toan truong cua bo tai chinh dao tao ke toan truong tuyen sinh ke toan truong dia chi hoc ke toan truong hoc ke toan truong cua bo tai chinh dao tao ke toan truong tuyen sinh ke toan truong dia chi hoc ke toan truong hoc ke toan truong cua bo tai chinh dao tao ke toan truong tuyen sinh ke toan truong dia chi hoc ke toan truong hoc ke toan truong cua bo tai chinh dao tao ke toan truong tuyen sinh ke toan truong dia chi hoc ke toan truong hoc ke toan truong cua bo tai chinh dao tao ke toan truong tuyen sinh ke toan truong dia chi hoc ke toan truong hoc ke toan truong cua bo tai chinh dao tao ke toan truong tuyen sinh ke toan truong dia chi hoc ke toan truong hoc ke toan truong cua bo tai chinh