hoc vien tai chinh bo tai chinh thong bao khoa hoc ke toan truong doanh nghiep mo lop dao tao cap chung chi ke toan truong cua bo tai chinh mau phoi truong hoc vien tai chinh dai hoc kinh te quoc dan tai ha noi ha nam nghe an thai nguyen hai phong cac tinh vv ban dang la mot ke toan vien day trien vong va co hoi duoc bo nhiem lam ke toan truong sap den voi ban ban dang dam nhiem vai tro ke toan truong nhung chua du dieu kien de dang ky chuc danh ke toan truong voi cuc thue hay chuan bi san sang moi dieu kien de kip thoi nam lay co hoi thang tien cua ban dong hanh cung ban tren buoc duong thanh cong cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia ket hop hoc vien tai chinh xin tran trong thong bao khai giang khoa boi duong ke toan truong doanh nghiep khoa hoc duoc thiet ke gom 11 chuyen de theo thong tu so 199 2011 tt btc cua bo tai chinh ban hanh va duoc ap dung tu ngay 1 thang 4 nam 2012 thong nhat trong ca nuoc khoa hoc se cap nhat va bo sung nhung kien thuc thuc te thiet thuc giup ban lam tot vai tro cua mot ke toan truong doanh nghiep voi thoi gian hoc duoc bo tri vao ngoai gio hanh chinh buoi toi hoac chu nhat hang tuan rat phu hop voi cac hoc vien dang di lam va o xa ket thuc khoa hoc hoc vien duoc thi va cap chung chi boi duong ke toan truong doanh nghiep cua truong dai hoc kinh te quoc dan hoc vien tai chinh cao dang van lang cap chung chi boi duong ke toan truong doanh nghiep chinh la dieu kien de ke toan vien duoc bo nhiem lam ke toan truong duoc dang ky chuc danh ke toan truong voi cuc thue duoc thue lam ke toan truong o cac don vi khac mot cach hop phap noi dung chuong trinh boi duong ke toan truong doanh nghiep phan 1 kien thuc chung chuyen de 1 phap luat lien quan den doanh nghiep chuyen de 2 quan ly tai chinh doanh nghiep chuyen de 3 phap luat ve thue chuyen de 4 tham dinh du an dau tu chuyen de 5 quan he tin dung thanh toan va bao lanh giua dn voi ngan hang tai chinh va to chuc tai chinh phan 2 kien thuc va nghiep vu chuyen de 6 phap luat ke toan chuyen de 7 to chuc cong tac ke toan va vai tro nhiem vu ke toan truong dn chuyen de 8 ke toan tai chinh doanh nghiep chuyen de 9 to chuc ke toan quan tri doanh nghiep chuyen de 10 bao cao tai chinh va phan tich tai chinh doanh nghiep chuyen de 11 kiem toan va kiem toan bao cao tai chinh doanh nghiep giang vien cac chuyen gia va giang vien da tham gia giang day nhieu khoa hoc cua trung tam ke toan quoc gia co kien thuc ly luan va nhieu kinh nghiem trong cac linh vuc o bo tai chinh truong dai hoc truong dai hoc luat truong cao dang tai chinh va quan tri kinh doanh moi truong hoc tap phong hoc rong rai thoang mat dam bao tieu chi hoc tap va lam viec trong mot moi truong chuyen nghiep con cho gi nua hay dang ky hoc ngay de khong bo lo co hoi cua ban dia diem ho c va dang ky hoc cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia tai ha noi tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc tai da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau tai tp ho chi minh co so 1 so 195 duong d2 p 25 q binh thanh co so 2 so 8 nguyen ngoc loc phuong 14 q 10 tp hcm nga tu 3 2 nguyen ngoc loc ngo quyen cac khoa hoc tham khao 1 dao tao ke toan truong doanh nghiep 2 ke toan truong hanh chinh su nghiep 3 quan tri kinh doanh quan tri doanh nghiep 4 ke toan tong hop thuc hanh 5 ke toan thue thuc hanh 6 cac nghiep vu co ban trong ngan hang 7 nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau 8 nghiep vu khai hai quan dien tu cong ty nhan dao tao theo hop dong kinh mong duoc hop tac voi cac ca nhan don vi co nhu cau de duoc tu van giam hoc phi cong ty nhan dao tao theo hop dong nghiep vu khai hai quan dien tu nghiep vu su pham tin hoc ngoai ngu ke toan he dai han ngan hanvv to chuc thi va cap chung chi cua bo tai chinh hoi lien hiep khoa hoc cong nghe va bo giao duc dao tao ngoai ra cong ty chung toi con to chuc dao tao dao tao nghiep vu su pham giang vien cao dang dai hoc giang vien he trung cap dao tao ngoai ngu tieng anh trung nhat han nga phap duc tay ban nha bo dao nha tieng thai indo vv dao tao tin hoc lap trinh tin hoc van phong thiet ke do hoa photoshop corel lap trinh pascal c c c java vv dao tao ke toan ke toan tong hop ke toan vien hcsn ke toan truong doanh nghiep ke toan truong hcsn nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau dao tao cap chung chi khai hai quan dien tu cua tong cuc hai quan dao tao he ngan han nghiep vu van thu luu tru hanh chinh van phong nghiep vu du lich nghiep vu dau thau nghe nau an cam hoa sua dien thoai vv hoc xong thi lay chung chi dao tao he dai han lien thong trung cap len cd dh lien thong su pham mam non vv chuong trinh du hoc nhat ban he vua hoc vua lam to chuc thi cap chung chi tin hoc ngoai ngu