thong bao khoa hoc ke toan ngan hang thuong mai muon lam ke toan ngan hang ban can chuan bi gi trong ngan hang thuong co cac bo phan ke toan nhu sau ke toan giao dich thuc hien cac giao dich nhu tien gui thanh toan tiet kiem chuyen ngan giao dich ngoai te ke toan tin dung thu lai von cac hop dong tin dung cua khach hang ke toan tong hop thuc hien cac bao cao kiem tra tong hop cong viec thuc hien ke toan toan ngan hang bao cao thue cu the cac cong viec chinh cua ke toan ngan hang 1 kiem tra tinh dung dan lap bang ke nop sec trinh ky dong dau de nop ra ngan hang 2 kiem tra tinh hop ly hop le cua de nghi thanh toan va lap lenh chi tien uy nhiem chi cong van mua ngoai te va nop ra ngan hang 3 kiem tra lap va theo doi ho so xin bao lanh ngan hang 4 lap ho so vay von ngan hang tra no vay ngan hang 5 chuan bi ho so mo l c theo doi tinh hinh mo thanh toan ky hau van don goc bao lanh cac lc 6 kiem tra chung tu ngan hang dinh khoan vao may cac chung tu ngan hang 7 in bang ke ky nguoi lap bang ke chuyen cho nguoi kiem so 8 kiem tra so du cac tai khoan va lam but toan chenh lech ty gia cac tai khoan ngan hang 9 kiem tra so du tien gui cac ngan hang de xem tang giam bao cao cho truong phong de kiem soat va thuc hien ke hoach dong tien tuy vao cac vi tri ke toan khac nhau ma ban can nhung kien thuc va ky nang khac nhau tuy nhien mot trong nhung yeu cau co ban doi voi nguoi lam ke toan ngan hang la kien thuc chung ve nghiep vu ke toan can phai nam vung neu kien thuc con hong nhieu ban nen tham gia cac khoa hoc nghiep vu ve ngan hang cac khoa hoc ke toan chuyen biet nhu ke toan thue ke toan tong hop ke toan phan mem ke toan tin dung nen trang bi cho minh cac ki nang can thiet nhu tin hoc van phong dac biet su dung thanh thao excel doi voi ke toan ngan hang trinh do tieng anh khong doi hoi cao nhung neu co tieng anh tot ban se co co hoi nhan vao cac ngan hang nuoc ngoai va cac ngan hang co su dung tieng anh neu muon chuan bi tot hon khi xin viec va lam viec thuc te sau nay ban nen tim hieu them cac quy dinh hien hanh ve luat ngan hang luat cac to chuc tin dung luat doanh nghiep va cac san pham dich vu cua ngan hang de co the tao an tuong tot cho nha tuyen dung va dam nhan tot cong viec ke toan ngan hang nham dao tao nguon nhan luc de dap ung yeu cau cua nen kinh te cung nhu tao dieu kien cho cac hoc vien muon nam bat co hoi duoc lam viec trong nganh dat gia nay cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia lien tuc khai giang cac khoa boi duong ke toan ngan hang thuong mai doi tuong can bo nhan vien cac doanh nghiep ngan hang thuong mai hoc vien co nhu cau lam viec trong nganh tai chinh ngan hang muc tieu sau khi hoan thanh khoa hoc hoc vien co the nam bat duoc cac kien thuc co ban va co kha nang thuc hien hieu qua cac nghiep vu ke toan tai cac ngan hang thuong mai trang bi kien thuc chinh yeu ve ngan hang cho cac hoc vien co nhu cau lam viec trong nganh tai chinh ngan hang noi dung dao tao chuong i to chuc cong tac ke toan ngan hang chuong ii ke toan nghiep vu huy dong von chuong iii ke toan nghiep vu cho vay va dau tu chuong iv kt nghiep vu ngan quy va cac hinh thuc thanh toan khong dung tien mat chuong v ke toan nghiep vu thanh toan von giua cac ngan hang chuong vi ke toan nghiep vu kinh doanh ngoai te va thanh toan quoc te chuong vii ke toan tscd va cong cu lao dong cua nhtm chuong viii ke toan von chu so huu ket qua kinh doanh cua nhtm giang vien den tu khoa ke toan ngan hang cua cac truong khoi tai chinh ngan hang la cac chuyen vien co nhieu nam kinh nghiem cong tac trong bo phan ke toan ngan hang tai cac ngan hang thuong mai lon thoi luong 1 5 thang hoc vao chu nhat hang tuan ca ngay chung chi cuoi khoa hoc hoc vien tien hanh lam bai thi de xep loai tren chung chi boi duong ke toan ngan hang cua truong dai hoc kinh te quoc dan hoc vien tai chinh hoac cua bo giao duc co gia tri vinh vien tren toan quoc hay den voi chung toi de co mot dich vu dao tao voi chat luong tot nhat dia diem ho c va dang ky hoc cong ty co phan giao duc viet nam trung tam ke toan quoc gia tai ha noi tang 2 toa nha 451 hoang quoc viet cau giay ha noi doi dien dai hoc dien luc tai da nang so 4 tieu la p hoa cuong bac q hai chau tai tp ho chi minh so 195 duong d2 p 25 q binh thanh co so 2 so 8 nguyen ngoc loc quan 10 nga ba duong 3 2 ngo quyen nguyen ngoc loc cac khoa hoc tham khao 1 dao tao ke toan truong doanh nghiep 2 ke toan truong hanh chinh su nghiep 3 quan tri kinh doanh quan tri doanh nghiep 4 ke toan tong hop thuc hanh 5 ke toan thue thuc hanh 6 cac nghiep vu co ban trong ngan hang 7 nghiep vu kinh doanh xuat nhap khau 8 nghiep vu khai hai quan dien tu