thong bao mo lop dao tao cap bang lai xe nang ninh binh chung chi lai xe nang ninh binh 0948 31 36 39 cam ket dau ra 0948 31 36 39 linh hoat voi nguoi da biet nghe 0948 31 36 39 i noi dung chuong trinh hoc van hanh xe nang 0948 31 36 39 cau tao xe nang dong co dien bo cong tac ky thuat van hanh xe nang ky hieu hang hoa va ky thuat xep do hang hoa an toan lao dong khi van hanh xe nang ky thuat cham soc bao duong xe nang thuc hanh lai xe ii ho so hoc vien gom co 0948 31 36 39 don xin hoc nghe giay kham suc khoe hinh 04 hinh 3x4 mac ao so mi hoac ao co co cmnd photo khong can cong chung iii thoi gian hoc 0948 31 36 39 thoi gian hoc 1 3 thang iv hinh thuc hoc ly thuyet chung thuc hanh hoc rieng tung hoc vien v sau khi tot nghiep 0948 31 36 39 cap chung chi van hanh xe nang co gia tri toan quoc