thong bao v v to chuc thi va cap chung chi ngoai ngu chuyen nganh du lich tu thang 8 den 12 2016 truong dai hoc khoa hoc xa hoi va nhan van to chuc thi va cap chung chi ngoai ngu chuyen nganh du lich theo cong van so 610 tcdl lh ngay 20 6 2012 cua tong cuc du lich ve viec uy quyen to chuc kiem tra trinh do ngoai ngu doi voi huong dan vien du lich quoc te cu the nhu sau 1 doi tuong du thi huong dan vien du lich co nhu cau cap moi the huong dan vien du lich quoc te sinh vien dai hoc co nguyen vong lam nghe huong dan vien du lich quoc te cac doi tuong khac co nhu cau 2 cac ngoai ngu tieng anh phap nga duc nhat trung han thai lan tay ban nha y 3 thoi han dang ky thi truoc ngay to chuc thi 12 ngay 4 dia diem tai ha noi nha trang da nang ho chi minh lien he de cap nhat thoi gian to chuc mo hoi dong thi cu the 5 ho so dang ky thi 01 anh chan dung 4cm x6cm 01 ban sao cmtnd cong chung va 01 ban sao giay khai sinh 01 don dang ky du thi theo mau 6 le phi thi lien he trung tam ngoai ngu va hop tac dao tao de them chi tiet 7 hinh thuc thi bai viet tong hop ky nang doc viet nghe 90 phut bai thuyet trinh theo chu de 07 10 phut 8 dieu kien to chuc thi so luong thi sinh tu 30 nguoi tro len 9 lien he trung tam ngoai ngu va hop tac dao tao dia chi truong dai hoc khxh nv 336 nguyen trai thanh xuan ha noi hotline 0978868625 email anhtn giaoducvietnam edu vn