ban muon day o cac trung tam co so nghe cac truong trung cap cao dang nghe hay lien he voi ms thao de duoc tu van va dang ki hoc lay chung chi su pham nghe day trinh do trung cap cao dang nghe so cap nghe ngay nhe thong bao chieu sinh lop nghiep vu su pham day nghe day trinh do so cap nghe day trinh do tc cd nghe theo thong tu so 19 2011 tt bldtbxh ngay 21 7 2011 cua bo lao dong thuong binh va xa hoi quy dinh chuong trinh khung su pham day nghe i muc tieu hinh thanh nhung kien thuc ky nang su pham day nghe co ban cho nguoi hoc de co du nang luc day trinh do so cap nghe dat hieu qua nam bat duoc nhung kien thuc co ban ve tam ly hoc nghe nghiep giao duc hoc nghe nghiep lap ke hoach xac dinh cac cong viec cu the cho day nghe va giao duc hoc sinh o cac co so day nghe chuan bi va thuc hien hoat dong day nghe trinh do so cap nghe dat hieu qua dam bao chat luong dao tao theo muc tieu quy dinh lua chon va su dung hop ly co hieu qua cac phuong phap phuong tien day hoc vao qua trinh day hoc soan duoc cac cong cu kiem tra biet cach danh gia ket qua hoc tap ren luyen cua hoc sinh ii doi tuong hoc giao vien day nghe tai cac truong cao dang nghe trung cap nghe cac co so day nghe co bang ky thuat chuyen mon thuoc chuyen nganh dao tao nhung chua co chung chi nghiep vu su pham day nghe spdn ky su ky thuat vien tho lanh nghe sinh vien da tot nghiep he cao dang nghe sinh vien nam cuoi cac truong dai hoc cao dang ky thuat co nguyen vong tro thanh giao vien day nghe can duoc dao tao cap chung chi spdn iii thoi gian dia diem thoi gian dao tao theo quy dinh cua bo ldtb xh hoc toi tu thu 2 den thu 6 hoac ca ngay t7 cn hang tuan khai giang lien he de biet chi tiet tai ha noi kinh phi dao tao 2 200 000d 1 hoc vien dia diem hoc giang duong b2 dhqg xuan thuy cau giay ha noi tai hcm hoc phi lien he dia diem hoc 195 duong d2 phuong 25 binh thanh hcm iv noi dung 1 cac mon hoc mo dun bat buoc tam ly hoc nghe nghiep 45 gio giao duc hoc nghe nghiep 45 gio ky nang va phuong phap day nghe 60 gio phuong tien day hoc 30 gio thuc tap su pham 160 gio 2 cac mon hoc tu chon chon 2 trong so cac mon hoc phuong phap nghien cuu khoa hoc giao duc nghe nghiep 30 gio phat trien chuong trinh day nghe 30 gio ung dung cong nghe thong tin trong day hoc 30 gio logic hoc 30 gio v chung chi ket thuc khoa hoc boi duong nghiep vu su pham day nghe hoc vien co ket qua thi dat yeu cau tro len duoc cap chung chi su pham nghiep vu su pham day trinh do trung cap nghe cao dang nghe nghiep vu su pham day trinh do so cap nghe chung chi co gia tri vinh vien tren toan quoc moi chi tiet xin vui long lien he qua dien thoai cong ty chung toi con nhan tat ca cac hop dong dao tao to chuc thi lay chung chi cho doanh nghiep to chuc co nhu cau cac linh vuc sau ke toan ke toan tong hop ke toan thuc hanh ke toan trong xay lap nghiep vu co ban trong ngan hang ke toan ngan hang ke toan truong hanh chinh su nghiep ke toan truong doanh nghiep ke toan tien luong ke toan xay lap giao dich vien ngan hang tin dung ngan hang xuat nhap khau quan tri kinh doanh thanh toan quoc te ke toan quan tri van thu hanh chinh van phong nghiep vu thu ky van phong van thu luu tru soan thao van ban thong tin thu vien thiet bi truong hoc tin hoc tin hoc a tin hoc b tin hoc van phong photoshop corel autocad 2d ngoai ngu tieng anh toeic toeft b1 b2 trinh do cao hoc luyen thi cac lop huong dan vien du lich chung chi iso ohsas 5s xay dung bat dong san antoan lao dong boi duong nghiep vu dau thau quan li du an quan tri kho hang chi huy truong giam sat thi cong ky su dinh gia nghiep vu dau thau bat dong san giam sat thi cong xay dung su pham nghiep vu su pham giao vien tccn nghiep vu su pham giang vien giao duc mam non su pham day nghe quan li hanh chinh nha nuoc