can cu quyet dinh so 586 qd bxd ve viec phe duyet chuong trinh dao tao boi duong chuyen mon nghiep vu chi huy truong cong trinh xay dung noi dung chuong trinh boi duong nghiep vu chi huy truong cong trinh xay dung chuong 1 luat xay dung va cac van ban huong dan luat xay dung chuong 2 quyen va nghia vu cua nha thau trong viec to chuc thuc hien hop dong thi cong xay dung cong trinh chuong 3 lua chon nha thau trong hoat dong xay dung chuong 4 quan ly chat luong thi cong xay dung cong trinh chuong 5 quan ly khoi luong tien do xay dung cong trinh va to chuc cong truong xay dung chuong 6 quan ly chi phi xay dung cong trinh chuong 7 quyen va nghia vu cua nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong tren cong truong xay dung chuong 8 chi huy truong cong trinh voi cong tac quan ly an toan lao dong chuong 9 mot so dieu can biet doi voi chi huy truong cong truong khai giang tai ha noi dot 1 khai giang 02 lop 1 thang tai tp hcm dot 1 khai giang 02 lop 1 thang hoc phi tai ha noi 1 200 000vnd hv tai tp hcm 1 300 000vnd hv dia diem hoc tai ha noi truong dao tao can bo le hong phong 220 duong lang tai tp hcm hoc vien hanh chinh quoc gia so 10 duong 3 2 p12 q10 thoi gian hoc 10 buoi toi tai ha noi hoc toi tu 18h toi 20h30 tai tp hcm co ca lop toi va lop ngay hoc gio hanh chinh sang tu 8h 11h chieu tu 13h30 16h30 hoc toi tu 18h toi 20h30 giang vien la cac giao su tien si cua bo xay dung truong dai hoc xay dung doi tuong tot nghiep dh cd va tc cac chuyen nganh cong trinh kinh te xay dung va cac ca nhan co nhu cau hoc tap dang ky hoc hoc vien dang ky danh sach qua mail dien thoai thu tuc nhap hoc 02 anh 3 x 4cm 1 cmnd photo