thong bao tuyen sinh boi duong nghiep vu su pham cho giang vien dai hoc cao dang boi duong nvsp cho giang vien trong co so giao duc hoc dai hoc can cu chuong trinh boi duong nghiep vu su pham cho giang vien dai hoc cao dang ban hanh theo thong tu so 12 2013 tt bgddt ngay 12 04 2013 cua bo truong bo giao duc va dao tao can cu quyet dinh so 31 qd bgddt ngay 23 6 2008 cua bo truong bo giao duc va dao tao ve viec ban hanh quy dinh boi duong nghiep vu su pham can cu quyet dinh so 8308 qd bgddt ngay 10 12 2008 cua bo truong bo giao duc va dao tao ve viec giao nhiem vu cho truong dai hoc su pham ha noi boi duong nghiep vu su pham cho giang vien dai hoc cao dang can cu quyet dinh so 7099 qd bgd dt tccb ngay 21 12 2001 cua bo truong bo giao duc va dao tao ve viec thanh lap vien nghien cuu su pham truc thuoc truong dai hoc su pham ha noi can cu quy che to chuc va hoat dong cua vien nghien cuu su pham do hieu truong truong dai hoc su pham ha noi ban hanh ngay 5 7 2007 cong ty co phan giao duc viet nam thong bao ve viec mo lop boi duong nghiep vu su pham cho giang vien cac hoc vien truong dai hoc cao dang nhu sau i doi tuong boi duong 1 giang vien cac hoc vien truong dai hoc cao dang chua qua dao tao nghiep vu su pham 2 nhung nguoi co trinh do tu dai hoc tro len co kinh nghiem hoat dong thuc tien co nguyen vong tro thanh giang vien cac truong dai hoc cao dang 3 nhung nguoi dang lam viec tai cac vien nghien cuu khoa hoc cac co quan quan li nha nuoc cac doanh nghiep cac don vi san xuat co trinh do tu dai hoc tro len co nguyen vong lam giang vien thinh giang tai cac truong dai hoc cao dang 4 sinh vien tot nghiep loai kha gioi cac truong dai hoc co pham chat tot co nguyen vong tro thanh giang vien cac truong dai hoc cao dang ii noi dung chuong trinh theo chuong trinh boi duong nghiep vu su pham cho giang vien dai hoc cao dang ban hanh theo quyet dinh so 61 2007 qd bgddt ngay 16 thang 10 nam 2007 cua bo truong bo giao duc va dao tao khoi luong kien thuc bat buoc 15 tin chi noi dung khoi kien thuc bat buoc toi thieu 15 tin chi noi dung khoi kien thuc tu chon 5 tin chi iii hinh thuc boi duong hinh thuc 1 hoc lien tuc vao cac ngay trong tuan tru chu nhat hinh thuc 2 hoc vao cac ngay thu 7 va chu nhat iv hoc phi lop toi thieu 60 hoc vien 3 000 000d ba trieu dongchan hoc vien khoa hoc v ho so 1 phieu dang ky hoc theo mau cua truong dhsp ha noi gui kem theo thong bao 2 ban sao giay khai sinh co cong chung 3 ban sao bang tot nghiep dai hoc co cong chung hay lien he ngay de duoc tu van cong ty co phan giao duc viet nam cn nha trang add so 33 duong b1 kdt vinh diem trung p ngoc hiep tp nha trang