thong bao tuyen sinh dao tao nghe ky thuat vien may tinh mang cong ty co phan tich hop he thong osc thuong xuyen to chuc lop dao tao ve ky thuat vien may tinh nham trang bi nhung kien thuc thuc tien nhat doi voi hoc vien sinh vien vua ra truong dam bao sau khoa hoc hoc vien co the di lam ngay voi tay nghe cao voi phuong tram xoa nhoa khoang cach giua nha truong va doanh nghiep chung toi xin thong bao tuyen sinh thuong xuyen cac khoa dao tao ky thuat vien may tinh ktv may tinh mang de giup cac ban tre tu tin hon va co ky nang tot hon truoc khi di lam noi dung hoc kien thuc co ban phan cung lap rap may tinh va cai dat phan mem kinh nghiem xu ly su co may tinh kinh nghiem xu ly su co mang lan kinh nghiem xu ly su co mang internet cai dat va cau hinh thiet bi mang va thiet bi khac co ket noi voi may tinh kinh nghiem xu ly loi windows khong can cai lai kh co phan mem ke toan phan mem dac thu rieng kien thuc co ban ve may in va cac loai may van phong khac ky nang giao tiep va ky nang xu ly trong cac tinh huong trong qua trinh lam viec ky nang lam viec nhom trien khai cong viec hoac tham gia du an co nhieu nguoi tham gia backup du lieu va email cau hinh co ban server di lam thuc te cung nhung ky thuat vien co kinh nghiem lau nam lam bai luan tot nghiep ket thuc khoa hoc chi phi 3 000 000 vnd doi voi hoc vien co kien thuc co ban ve may tinh chi phi 5 000 000 vnd doi voi hoc vien chua biet gi ve may tinh thoi gian 3 6 thang chung nhan do cong ty chung nhan ket qua co the xin viec vao lam quan tri mang 1 cong ty co he thong may tinh duoi 50 may lam viec tai cac cong ty ve cntt hoac sieu thi may tinh yeu cau co kien thuc co ban ve phan cung may tinh sau khi tot nghiep dam bao 90 xin duoc viec luong du kien sau khi tot nghiep khoang 3 4 trieu thang