mu c di ch cu a kho a ho c re n su tu tin ky nang tha i do xu ly ti nh huo ng khe o le o trong vai tro mc nguo i da n chuong tri nh team building gameshow mot cach bai ban va hie u qua doi tuong tham gia can bo nhan su cong doan doan thanh nien cac cong ty to chuc huong dan vien du lich bao gom ca sinh vien dang hoc chuyen nganh huong dan nang cao ky nang nghie p vu nhung ai yeu thich va co nhu cau nang cao ky nang kinh nghiem vai tro mc da n chuong tri nh su kie n to chu c khai giang du kien 06 2017 thoi gian 5 buoi hoc cac buoi toi